วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562
 
ยินดีต้อนรับ กรุณาใส่รหัสประจำตัวและรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
รหัสประจำตัว (username) : 
รหัสผ่าน (password) : 
 
 
**** หากท่านใส่รหัสผิด 5 ครั้ง ระบบจะระงับการใช้งานของท่าน โดยทันที ****
โปรดทราบ
เจ้าหน้าที่พัสดุจะต้องทำการกรอกข้อมูลประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ด้วยตัวเองเท่านั้น หากให้ผู้อื่นกระทำการแทน หรือทำการแทนผู้อื่น เมื่อเกิดกรณีข้อมูลไม่ถูกต้องตรงกันกับระบบข้อมูลแล้ว เจ้าหน้าที่ระบบจะไม่รับผิดชอบใด ๆ
ในการกระทำรายการทุกครั้งถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขที่ได้กำหนดในระบบแล้ว
    วิธีการใช้งาน :     * รหัสประจำตัว : คือ รหัสกอง / หน่วยงาน หรือ รหัสประจำตัวที่ได้จากเจ้าหน้าที่บริหารระบบกำหนดให้

* รหัสผ่านเริ่มต้น : สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ คือ ที่เจ้าหน้าที่กำหนดให้