( สำเนา )
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง   ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 4 โครงการ
____________________________________________________
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะ ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 4 โครงการ
ราคากลางของโครงการในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 3298000.00 บาท ( สามล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน ) ซึ่งมีคุณลักษณะและมีรายละเอียดดังนี้
1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโหรา ตำบลโหรา – ทางหลวงชนบทสายบ้านขี้เหล็ก – บ้านสำโรง อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด รายละเอียดดังนี้ - ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร หนา 0.15 เมตร - ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 54/2558 2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแข่น ตำบลโพนเมือง – บ้านหนองนาหล้า ตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด รายละเอียดดังนี้ - ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร - ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 55/2558 3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสีดา ตำบลขี้เหล็ก – บ้าน หนองนาหล้า ตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด รายละเอียดดังนี้ - ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 294.00 เมตร หนา 0.15 เมตร - ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 56/2558 4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองยาง ตำบลบ่อพันขัน – ถนนสาย อบจ.รอ.1034 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด รายละเอียดดังนี้ - ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 335.00 เมตร หนา 0.15 เมตร - ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 60/2558 โดยแยกยื่นเป็นรายโครงการ ราคากลางในการก่อสร้าง (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ) .-บาท ( - )
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ ประกวดราคา ครั้งนี้

 
กำหนดยื่น ประกวดราคา ในวันที่ 24   เมษายน   2558 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.00 น. ณ
หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 29 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา จ้างก่อสร้าง ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดราคาตามประกาศแนบท้าย ในวันที่ 1 เมษายน 2558

ถึงวันที่ 16 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043519493 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศ ณ วันที่ 1   เมษายน พ.ศ.   2558
 
( นายมังกร ยนต์ตระกูล )
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
สำเนาถูกต้อง
( นางศิริพร แก้วคำสอน )
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 5
พิมพ์เอกสารประกาศวันที่ 19  มกราคม  2562