( สำเนา )
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง   จัดซื้อวัสดุซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal โดยใช้เครื่องจักรดำเนินการเอง
____________________________________________________
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะ จัดซื้อวัสดุซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal โดยใช้เครื่องจักรดำเนินการเอง
ราคากลางของโครงการในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1996000.00 บาท ( หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน ) ซึ่งมีคุณลักษณะและมีรายละเอียดดังนี้
1. สายบ้านหัวคู – บ้านตาลม ตำบลเมืองไพร อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด - งานชั้นพื้นทาง (หินคลุกคิวหลวม) จำนวน 516 ลบ.ม. - งาน PRIME COAT ยาง CSS-1 จำนวน 6.516 ตัน - ยาง CRS – 2 จำนวน 7.168 ตัน - หิน 1/2 นิ้ว จำนวน 54 ลบ.ม. - ยาง CSS – IH จำนวน 1.955 ตัน - ยาง CSS – IH จำนวน 4.828 ตัน - หินฝุ่น จำนวน 16 ลบ.ม. - สีเทอร์โมพลาสติก สีขาว (20 กก/ถุง) จำนวน 29 ถุง - สีเทอร์โมพลาสติก สีเหลือง (20 กก/ถุง) จำนวน 4 ถุง - ลูกแก้วสะท้อนแสง (25 กก/ถุง) จำนวน 2 ถุง 2. สาย อบจ.รอ.1044 บ้านโป่ง – บ้านบุ่งเลิศ ตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด - งานชั้นพื้นทาง (หินคลุกคิวหลวม) จำนวน 478 ลบ.ม. - งาน PRIME COAT ยาง CSS-1 จำนวน 6.000 ตัน - ยาง CRS – 2 จำนวน 6.600 ตัน - หิน 1/2 นิ้ว จำนวน 50 ลบ.ม. - ยาง CSS – IH จำนวน 1.800 ตัน - ยาง CSS – IH จำนวน 5.002 ตัน - หินฝุ่น จำนวน 17 ลบ.ม. - สีเทอร์โมพลาสติก สีขาว (20 กก/ถุง) จำนวน 30 ถุง - สีเทอร์โมพลาสติก สีเหลือง (20 กก/ถุง) จำนวน 4 ถุง - ลูกแก้วสะท้อนแสง (25 กก/ถุง) จำนวน 2 ถุง
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ สอบราคา ครั้งนี้

 
กำหนดยื่น สอบราคา ในวันที่ 3   ธันวาคม   2557 ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ
กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และในวันที่ 19 ธันวาคม 2557 เวลา 09.30 น. – 10.00 น.ให้ยื่นซองสอบราคา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ซื้อ ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในราคาชุดละ 1,000 บาท ในวันที่ 3 ธันวาคม 2557

ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043519493 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศ ณ วันที่ 3   ธันวาคม พ.ศ.   2557
 
( นายมังกร ยนต์ตระกูล )
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
สำเนาถูกต้อง
( นางสาวณัฐนรี มนตรีชน )
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 7ว
พิมพ์เอกสารประกาศวันที่ 19  มกราคม  2562