( สำเนา )
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ตามโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกจังหวัดร้อยเอ็ด
____________________________________________________
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ตามโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกจังหวัดร้อยเอ็ด
ราคากลางของโครงการในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1990000.00 บาท ( หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน ) ซึ่งมีคุณลักษณะและมีรายละเอียดดังนี้
1. สารกำจัดลูกน้ำยุงลาย 140 ถัง ซึ่งมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้ คุณลักษณะเฉพาะสารเคมี 1. ส่วนประกอบทรายทีมีฟอส 1% SG เป็นเม็ดทราย (Silica Sand) เคลือบสารทีมีฟอส (Temephos) ชนิดเข้มข้น เม็ดทรายที่ผ่านขบวนการเคลือบแล้ว มีความแห้ง ไม่เกาะติดกันเป็นก้อน ไม่เป็นฝุ่นผง 2. ค่าสารออกฤทธิ์ (Active Ingredient) มีค่าเท่ากับ 1% ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน +25% หรือมีค่าสารออกฤทธิ์อยู่ระหว่าง 0.95 ถึง 1.25% ของน้ำหนัก 3. ความสามารถผ่านตะแกรงร่อน เมื่อทดสอบด้วยตะแกรงร่อนขนาด 1.25 มิลลิเมตร ต้องมีปริมาณเม็ดทรายผ่านตะแกรง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 และเมื่อร่อนด้วยตะแกรงร่อนขนาด 250 ไมครอน ( 1 ไมครอน = 1/1000 มิลลิเมตร ) ต้องมีปริมาณเม็ดทรายผ่านตะแกรง ไม่เกินร้อยละ 2 4. ทรายเคลือบสารทีมีฟอสแล้วต้องมีค่า Apparent density ไม่น้อยกว่า 1.30 กรัมต่อมิลลิลิตร และ ไม่มากกว่า 1.40 กรัมต่อมิลลิลิตร 5. มีค่า PH อยู่ระหว่าง 5.0-6.0 6. มีปริมาณน้ำ ไม่เกิน 0.2% 7. ค่าความคงตัว (Stability test) ในการทดสอบเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่อุณหภูมิ 54 + 2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 14 วัน ค่าของสารออกฤทธิ์ ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไม่เกิน 5% ของผลวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ เอกสารประกอบการเสนอราคา 1. ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และมีเอกสารประกอบ ดังนี้ 1.1 สำเนาใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย 1.2 สำเนาฉลาก สรรพคุณ ซึ่งระบุว่า ใช้เพื่อการกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยสามารถออกฤทธิ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ได้นานกว่า 3 เดือน 2. มีเอกสารประกอบ ตามคุณลักษณะเฉพาะของสารเคมี (ข้อ 2 ถึง ข้อ 7) โดยสถาบันราชการของไทยหรือ หน่วยงานอื่นที่หน่วยงานราชการยอมรับ มาแสดง 3. มีรายงานผลการทดสอบประสิทธิภาพทางชีววิเคราะห์ต่อลูกน้ำยุงลาย (Aedes aegypti) หลังใส่สารนาน 3 เดือน ในสภาพจำลองธรรมชาติ มีประสิทธิภาพทำให้อัตราการตายของลูกน้ำยุงลายที่ 24 ชั่วโมง มีค่าไม่น้อยกว่า ร้อยละ 96 ซึ่งทดสอบโดยสถาบันของทางราชการของประเทศไทย 4. มีรายงานการทดสอบประสิทธิภาพในภาคสนามว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายได้ 100% เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ และที่มีการใช้น้ำหมุนเวียนเป็นประจำ มีฤทธิ์ในการฆ่าลูกน้ำยุงลายอยู่ที่ระดับ 80-100% ซึ่งทดสอบโดยสถาบันของทางราชการของประเทศไทย 5. มีรายงานผลทดสอบประสิทธิภาความไวของสารออกฤทธิ์ในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย มาไม่เกิน 1 ปี ทดสอบโดยสถาบันราชการของไทย หรือหน่วยงานอื่นที่หน่วยงานราชการยอมรับ 6. ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ตามหลักเกณฑ์ ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 7. ในกรณีผู้เสนอราคาไม่ใช่เป็นผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารหรือสำเนาเอกสารที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าโดยตรง 8. การบรรจุหีบห่อ บรรจุถังพลาสติกกันน้ำ บรรจุ 25 กิโลกรัม/ถัง มีความแข็งแรงทนทานในการขนส่งและเก็บรักษา สามารถทนต่อแรงกระแทก ภาชนะบรรจุต้องแสดงรายละเอียด ดังนี้ - ชื่อสามัญและชื่อทางเคมีของสารออกฤทธิ์ - อัตราส่วนหรือความเข้มข้นของสารออกฤทธิ์ - วิธีใช้และคำเตือนอาการและการแก้พิษ - หมายเลขรุ่นที่ผลิต วันเดือนปีที่ผลิต - ชื่อและสถานที่ตั้งของผู้ผลิต / ผู้นำเข้า - ระบุข้อความเตือนการเก็บที่มิดชิด ห่างจากเด็ก สัตว์เลี้ยง อาหาร 2. สารฉีดพ่นตัวแก่ยุงลาย 1,000 ถัง ซึ่งมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้ คุณลักษณะเฉพาะสารเคมี 1.เป็นส่วนประกอบสารเคมี เดลต้าเมทริน(Deltamethrin) ชนิดน้ำมัน EC (Emulsifiable Concentrate) ประกอบด้วย สารออกฤทธิ์ Deltamethrin 1% W/V ละลายอยู่ในตัวทำลายที่เหมาะสม และสามารถละลายเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่มีการตกตะกอน หรือไม่มีตะกอนแขวนลอย 2. ค่าสารออกฤทธิ์ (Active ingredient) Deltamethrinมีค่าเท่ากับ 1% W/V ซึ่งมีค่าความคาดเคลื่อน ไม่เกิน + 15% ซึ่งมีค่าสารออกฤทธิ์อยู่ระหว่าง 0.85% ถึง 1.15% ของน้ำหนักต่อปริมาตร 3.ค่า water content ต้องมีค่าไม่สูงกว่า 0.5% 4.มีค่า PH อยู่ระหว่าง 6.5-7.5 5.ค่าความคงทนของสารละลายและการคืนตัว ที่ 2 ชั่วโมง ต้องไม่เกิดครีม และไม่เกิดน้ำมันแยกชั้น 6.ค่าความคงทนของฟองหลัง 1 นาที ต้องไม่มีฟอง เงื่อนไขประกอบการเสนอราคา 1. ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โดยมีเอกสารประกอบดังนี้ 1.1 สำเนาใบขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย 1.2 สำเนาฉลาก สรรพคุณ 2. มีใบรับรองผลการวิเคราะห์สารเคมี (Certificate of analysis) ตามคุณลักษณะเฉพาะของสารเคมีข้อ 1 ถึงข้อ 6 โดยสถาบันราชการของไทยหรือหน่วยงานอื่นที่หน่วยงานราชการยอมรับ มาแสดงพร้อมกับตัวอย่างผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 ขวด 3. มีรายงานผลการทดสอบประสิทธิภาพทางชีววิเคราะห์ต่อแมลงวันบ้าน มีประสิทธิภาพทำให้แมลงวันบ้านตายร้อยละ 100 เมื่อครบ 24 ชั่วโมง ทดสอบโดยหน่วยงานราชการของประเทศไทย 4. มีรายงานผลการทดสอบประสิทธิภาพทางชีววิเคราะห์ต่อแมลงสาปเยอรมัน มีประสิทธิภาพทำให้แมลงสาปเยอรมันตายร้อยละ 100 เมื่อครบ 72 ชั่วโมง ทดสอบโดยหน่วยงานราชการของประเทศไทย 5. มีรายงานผลการทดสอบประสิทธิภาพทางชีววิเคราะห์ของการพ่นหมอกควัน (Fogging) ต่อยุงลาย (Aedes acgypti) ในสภาพจำลองในห้องปฏิบัติการ มีประสิทธิภาพทำให้ยุงลาย (Aedes aegypti) ตายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 ภายในเวลา 24 ชั่วโมง ทดสอบโดยหน่วยงานราชการของประเทศไทย 6. มีรายงานผลการทดสอบประสิทธิภาพทางชีววิเคราะห์ของการพ่นละอองฝอย (ULV) ต่อยุงลาย (Aedes acgypti) ในสภาพจำลองในห้องปฏิบัติการ มีประสิทธิภาพทำให้ยุงลาย (Aedes aegypti) ตายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 ภายในเวลา 24 ชั่วโมง ทดสอบโดยหน่วยงานราชการของประเทศไทย 7. มีรายงานผลการทดสอบประสิทธิภาพในภาคสนามโดยวิธีการพ่นหมอกควัน (Fogging) มีฤทธิ์การฆ่ายุงลาย ในบ้านที่มีสภาพปิดมิดชิดและบริเวณรอบนอกบ้าน โดยมีอัตราการตายร้อยละ100 ทั้งในบ้านและนอกบ้าน ทดสอบโดยหน่วยงานราชการของประเทศไทย 8. มีรายงานผลการทดสอบประสิทธิภาพในภาคสนามโดยวิธีการฉีดพ่นแบบฝอยละอองละเอียด (ULV) มีฤทธิ์การฆ่ายุงลาย ในบ้านที่มีสะภาพปิดมิดชิดและบริเวณรอบนอกบ้าน โดยมีอัตราการตายร้อยละ100 ทั้งในบ้านและนอกบ้าน ทดสอบ โดยหน่วยงานราชการของประเทศไทย 9. มีรายงานผลการทดสอบระดับความไวต่อสารเคมีของยุงลาย ทำให้ยุงลายตายในอัตราระดับสูง (98-100%)ทดสอบโดยหน่วยงานราชการของไทย ผลทดสอบมาไม่เกิน 1 ปี 10. ระยะเวลานับจากวันผลิตต้องไม่เกิน 6 เดือน ถึงวันส่งมอบ 11. การบรรจุ ภาชนะบรรจุ เป็นขวดพลาสติกสีขาว ขนาด 1 ลิตร บรรจุกล่องที่มีความแข็งแรง บรรจุกล่องละ 12 ขวด ภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ต้องมีรายละเอียด ดังนี้ 11.1 ชื่อสามัญ ส่วนผสมทางเคมี 11.2 วิธีใช้ กับเครื่องพ่นหมอกควัน (Fogging) และเครื่องพ่นละอองฝอย (ULV) 11.3 วัน เดือน ปี ที่ ผลิต 11.4 ปริมาณสุทธิ 11.5 ชื่อ ที่อยู่ ผู้ผลิต 11.6 ชื่อ ที่อยู่ ผู้จำหน่ายโดยตรง 11.7 มีข้อความ “วัตถุมีพิษ ห้ามรับประทาน” และ “โปรดเก็บไว้ห่างไกลจากอาหารและภาชนะ ใส่อาหาร”โรงงานผู้ผลิตจะต้องได้มาตรฐาน ตามหลักเกณฑ์ ISO 9001:2008 และ ISO 14001:2004 12. ต้องได้รับการแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่าย จากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายโดยตรง
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ สอบราคา ครั้งนี้

 
กำหนดยื่น สอบราคา ในวันที่ 4   กันยายน   2557 ถึงวันที่ 18 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ
ในวันที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 10.00 - 10.30 น. ยื่นซองสอบราคาที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 22 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ซื้อ ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ชุดละ 1,000.-บาท ในวันที่ 4 กันยายน 2557

ถึงวันที่ 18 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043519493 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศ ณ วันที่ 4   กันยายน พ.ศ.   2557
 
( นายมังกร ยนต์ตระกูล )
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
สำเนาถูกต้อง
( นางศิริพร แก้วคำสอน )
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 5
พิมพ์เอกสารประกาศวันที่ 19  มกราคม  2562