( สำเนา )
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2560
____________________________________________________
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2560
ราคากลางของโครงการในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1995000.00 บาท ( หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน ) ซึ่งมีคุณลักษณะและมีรายละเอียดดังนี้
- สารฉีดพ่นตัวแก่ยุงลาย จำนวน 1,330 ขวด 1. คุณลักษณะเฉพาะสารเคมี 1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ สารเคมีผสมเดลต้าเมทรินชนิดน้ำมัน (Emulsifiable Concentrate) ประกอบด้วยสารออกฤทธิ์ เดลต้าเมทริน 0.5% w/v สาร Piperonyl butoxide 10% w/v และสาร Esbioallethrin 0.75% w/v สารเคมีทั้งหมดนี้ละลายอยู่ในตัวทำละลายที่เหมาะสม และสามารถละลายเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่มีการตกตะกอนหรือไม่มีตะกอนแขวนลอย ปราศจากสิ่งปนเปื้อนที่มองเห็นได้ 1.2 ชื่อทางเคมี 1.2.1 Deltamethrin (IUPAC) : (S)- α-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2- dibromovinyl)-2,2- dimethylcyclopropane carboxylate หรือสู0ตรเคมี C22H19Br2NO3 1.2.2 Piperonyl butoxide (IUPAC) : 2-(2-butoxyethoxy)ethyl 6-propylpiperonyl ether หรือสูตรเคมี C19H30O5 1.2.3 S-bioallethrin (IUPAC) : (R,S)-3-allyl-2-methyl-4-oxo-cyclopent-2-enyl-(1R)-trans-chrysanthemate หรือสูตรเคมี C19H26O3 1.3 ปริมาณสารออกฤทธิ์ (Active content) 1.3.1 Deltamethrin มีค่าเท่ากับ 0.5% w/v ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน  15% ของความเข้มข้นที่กำหนด หรือมีปริมาณสารออกฤทธิ์อยู่ระหว่าง 0.425 % ถึง 0.575 % ของน้ำหนักต่อปริมาตร 1.3.2 Piperonyl butoxide มีค่าเท่ากับ 10% w/v ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน  10% ของความเข้มข้น ที่กำหนด หรือมีปริมาณสารออกฤทธิ์อยู่ระหว่าง 9.0% ถึง 11.0% ของน้ำหนักต่อปริมาตร 1.3.3 S-bioallethrin มีค่าเท่ากับ 0.75% w/v ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน  15% ของความเข้มข้นที่กำหนด หรือมีปริมาณสารออกฤทธิ์อยู่ระหว่าง 0.638% ถึง 0.862% ของน้ำหนักต่อปริมาตร ปริมาณสารออกฤทธิ์ในข้อ 1.3.1 – 1.3.3 ที่ใช้วิธีการ ทดสอบด้วยวิธีการของ CIPAC Handbook L หรือวิธีการขององค์การอนามัยโลก ทดสอบโดยหน่วยงานราชการของประเทศไทย 1.4 ค่า water content ที่ใช้วิธีการต้องมีค่าไม่สูงกว่า 5 กรัม/กิโลกรัม ซึ่งทดสอบโดยหน่วยงานราชการของประเทศไทยที่ใช้วิธีการ MT 30.5 CIPAC Handbook J หรือวิธีการขององค์การอนามัยโลก 1.5 ความคงทนของสารละลายและการคืนตัว(Emulsion stability and re-emulsification)เมื่อทดสอบโดยวิธีตาม MT 36.3,CIPAC Handbook Kโดยหน่วยงานราชการของประเทศไทย เวลาหลังจากทำละลาย(Time after dilution) ความคงตัว(limits of stability) 0 ชั่วโมง -เกิดการละลายตัวสมบูรณ์(Initial emulsification complete ) 0.5 ชั่วโมง -ไม่เกิดครีม( “Cream” : none) 2 ชั่วโมง -เกิดครีมไม่เกิน 1 ml. ( “Cream”,maximum 1 ml. ) -ไม่เกิดน้ำมันแยกชั้น ( “Free oil”none ) 24 ชั่วโมง -การคืนตัวการละลายสมบูรณ์ ( Re-emulsification complete ) 24.5 ชั่วโมง -ไม่เกิดครีม ( “Cream” : none ) -ไม่เกิดน้ำมันแยกชั้น ( “Free oil” none) 1.6 ความคงทนของฟอง(persistent foam)เมื่อทดสอบด้วยวิธีการตาม MT 47.2,CIPAC Handbook F หลังจากทดสอบ 1 นาที จะเกิดฟองได้ไม่เกิน 50 มิลลิลิตร (Maximum : 50 ml. after 1 min.) ทดสอบโดยหน่วยงานราชการของประเทศไทย 1.7 ค่าความเป็นกรดของสารละลาย (pH of aqueous dispersion)ค่าความเป็นกรดของสารละลาย ต้องมีค่าอยู่ในช่วง 4.5 – 7.5 เมื่อทดสอบด้วยวิธีตาม MT 75.3,CIPAC Handbook Jโดยหน่วยงานราชการของประเทศไทย 1.8 ค่าความคงทนต่อการเก็บรักษา(Storage stability)ค่าความคงตัวของผลิตภัณฑ์อีมัลชั่นในการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 54  2 ◦C เป็นเวลา 14 วันทดสอบโดยหน่วยงานราชการของประเทศไทย 1.8.1 ปริมาณสารออกฤทธิ์ของสาร Deltamethrin สาร Piperonyl butoxide สาร S-bioallethrin ยังคงอยู่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของค่าที่วิเคราะห์ได้ก่อนเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 54  2 ◦C 1.8.2 ค่าความคงตัวของผลิตภัณฑ์อีมัลชั่น และค่าความเป็นกรดของสารละลายยังอยู่ในช่วงที่กำหนดไว้ข้างต้น 2. เงื่อนไขประกอบการเสนอราคา 2.1 ผลิตภัณฑ์ สารเคมีผสมเดลต้าเมทรินที่มีเดลต้ามิทรินเป็นสารหลัก(สารผสมเดลต้ามิทริน 0.5% EC) ที่เสนอขายต้องได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โดยมีรายละเอียดประกอบดังนี้ 2.1.1 สำเนาใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย 2.1.2 สำเนาฉลากผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ระบุว่าใช้สำหรับพ่นหมอกควันหรือพ่นฝอยละออง (ULV) 2.1.3 สำเนาเอกสารประกอบระบุผลการทดสอบประสิทธิภาพในการพ่นหมอกควันหรือพ่นฝอยละออง (ULV) กำจัดยุงลาย ในห้องปฏิบัติการ/สภาพจำลองธรรมชาติ และภาคสนามของประเทศไทย ทดสอบโดยหน่วยงานราชการของประเทศไทย 2.2 ผู้ขายจะต้องยื่นเอกสารแสดงผลการวิเคราะห์คุณลักษณะเฉพาะสารเคมี ตามข้อ 1.3 – 1.8 ส่งวิเคราะห์ โดยเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้เสนอราคา ซึ่งทดสอบโดยหน่วยงานราชการของประเทศไทย พร้อมตัวอย่างผลิตภัณฑ์ นำมาแสดง จำนวน 1 ตัวอย่าง ขนาดบรรจุ 1 ลิตร 2.3 ระยะเวลานับจากวันผลิตถึงวันส่งมอบต้องไม่เกิน 6 เดือน 2.4 ผู้เสนอราคาต้องเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือมีหนังสือรับรองการเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ผู้จำหน่ายหรือการเป็นตัวแทนจำหน่าย 2.5 มีรายงานผลทดสอบระดับความไวต่อสารเคมีของยุงลาย ซึ่งทดสอบโดยวิธีมาตรฐานจากสถาบันทางราชการของประเทศไทยหรือหน่วยงานอื่นที่หน่วยงานราชการยอมรับและผลทดสอบจะต้องทำให้ยุงลายตายในอัตราระดับสูง 2.6 ผลิตโดยตรงจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน ISO 9001 :2008 ISO 14001 : 2004 3.เงื่อนไขการบรรจุและการหีบห่อ 3.1 การบรรจุผลิตภัณฑ์สารเคมีผสมเดลต้าเมทรินที่มีเดลต้ามิทรินเป็นสารหลัก ภาชนะบรรจุเป็นขวดสีชา,ขวด PET,ขวดCO-EXTRUDE หรือขวดทึบแสง ขนาดบรรจุ 1 ลิตร ภาชนะบรรจุต้องมี - รายละเอียดข้อความตามฉลากผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาปรากฏอยู่เห็นได้ชัดเจน 3.2 การหีบห่อ ต้องมีความแข็งแรงทนทานในการขนส่งและการเก็บรักษาตลอดอายุการรับประกันในสภาวะการ เก็บรักษาปกติ แต่ละหีบห่อต้องบรรจุเท่ากันจำนวนไม่เกิน 12 ลิตรหีบห่อต้องมีรายละเอียดข้อความตามฉลากผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาปรากฏอยู่เห็นได้ชัด 4.เงื่อนไขการส่งมอบ 4.1 ระยะเวลาในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย 4.2 ส่งมอบผลิตภัณฑ์ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 4.3 ก่อนส่งมอบผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 3 วัน ผู้ขายต้องแจ้งให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดทราบจำนวนรุ่นที่ผลิตและจำนวนหีบห่อของแต่ละรุ่นที่ผลิตที่จะส่งมอบและเมื่อรับมอบผลิตภัณฑ์แล้วหากองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ ให้หน่วยงานทางราชการของประเทศไทยเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ(Specification)ผู้ขายจะต้องออกค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ทั้งหมด 4.4ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งและค่าประกันสินค้าไปยังสถานที่กำหนดผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด 4.5ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบจะต้องคงคุณภาพตามข้อกำหนดไม่น้อยกว่า 1 ปี 5. เงื่อนไขการตรวจรับ การลงนามตรวจรับจะกระทำเมื่อคณะกรรมการตรวจรับได้รับผลิตภัณฑ์ถูกต้องและครบถ้วนตลอดจนได้รับเอกสารครบถ้วน
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ สอบราคา ครั้งนี้

 
กำหนดยื่น สอบราคา ในวันที่ 5   กรกฎาคม   2560 ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ
กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และในวันที่ 24 กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา 09.30 -10.00 น. ยื่นเอกสารสอบราคา ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ซื้อ ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในราคาชุดละ 1,000 บาท ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043-519-493 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศ ณ วันที่ 5   กรกฎาคม พ.ศ.   2560
 
( นายมังกร ยนต์ตระกูล )
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
สำเนาถูกต้อง
( นางศิริพร แก้วคำสอน )
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 5
พิมพ์เอกสารประกาศวันที่ 18  พฤศจิกายน  2561