( สำเนา )
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง   ซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) จำนวน 1 เครื่อง
____________________________________________________
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะ ซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) จำนวน 1 เครื่อง
ราคากลางของโครงการในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 120000.00 บาท ( หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน ) ซึ่งมีคุณลักษณะและมีรายละเอียดดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลางบ ( CPU) แบบ 6 แกนหลัก (6 core) หรือดีกว่า สำหรับคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย (server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.0 GHZ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 หน่วย - CPU รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 15 MB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR 3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB - สนับสนุนการทำงาน RAID หรือไม่น้อยกว่า RAID 0,1,5 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SCSI หรือ SAS หรือ SATA ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 7,200 รอบต่อนาที หรือชนิด Solid State Drives) หรือดีกว่า และมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 140 GB จำนวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SCSI หรือ SAS หรือ SATA ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 7,200 รอบต่อนาที หรือชนิด Solid State Drives) หรือดีกว่า และมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 140 GB จำนวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ( Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base- T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง - มีจอภาพแบบ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย - มี Power Supply แบบ Redundant Power Supply หรือ Hot Swap จำนวน 2 หน่วย - ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการพร้อมใช้งานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย - ผลิตภัณฑ์ภายใต้สินค้าประกอบด้วยตัวเครื่อง จอภาพ แป้นพิมพ์ เม้าส์ ต้องเป็นภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน - โรงงานผู้ผลิตสินค้าได้รับมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพสินค้า ISO
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ สอบราคา ครั้งนี้

กำหนดการต่าง ๆ เพิ่มเติม ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในราคาชุดละ 300 .-บาท (สามร้อยบาทถ้วน)
กำหนดยื่น สอบราคา ในวันที่ 5   สิงหาคม   2558 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 0830 น. ถึงเวลา 1630 น. ณ
กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 5 สิงหาคม 2558- 19 สิงหาคม และยื่นซอง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ในวันที่ 19 สิงหาคม 2558 และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ซื้อ ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 5 สิงหาคม 2558

ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 0830 น. ถึงเวลา 1630 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043-519493 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศ ณ วันที่ 5   สิงหาคม พ.ศ.   2558
 
( นายมังกร ยนต์ตระกูล )
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
สำเนาถูกต้อง
( นางดวงรัตน์ โสภารักษ์ )
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5
พิมพ์เอกสารประกาศวันที่ 19  มกราคม  2562