( สำเนา )
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง   เครื่องอัดอากาศแรงดันสูง จำนวน 1 ตัว
____________________________________________________
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะ เครื่องอัดอากาศแรงดันสูง จำนวน 1 ตัว
ราคากลางของโครงการในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1700000.00 บาท ( หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน ) ซึ่งมีคุณลักษณะและมีรายละเอียดดังนี้
1. ลักษณะทั่วไป เป็นเครื่องอัดอากาศแบบเกลียว (ROTOR ROTARY SCREW TYPE) มีระบบเก็บเสียงใช้เครื่องยนต์ดีเซลเป็นเครื่องต้นกำลัง เครื่องอัดลมและเครื่องยนต์ต่อกันแบบต่อเนื่อง (DIRECT COUPLING) ติดตั้งบนฐานเดียวกันมีฝาครอบเครื่องทุกด้าน สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องเปิดฝาครอบเครื่อง ติดตั้งบนเทลเลอร์แบบลากจูง มีล้อ 2 ล้อ หรือ 4 ล้อ พร้อมหูลากจูงและแขน ล้อค้ำยัน พร้อมมีเบรกมือขณะจอด มีบังโคลนล้อ ทั้ง 2 ล้อ 2. เครื่องอัดลม - เป็นเครื่องอัดลมแบบเกลียว (ROTER ROTARY SCEW TYPE) ระบายความร้อนและหล่อเย็นด้วยน้ำมัน - สามารถอัดลม (FREE AIR DELIVERY) ได้ไม่น้อยกว่า 11 ลบ.ม./นาที - สามารถอัดลมความดันสูงสุด ได้ไม่น้อยกว่า 12 บาร์ - สามารถทนอุณหภูมิภายนอกได้ (MACAMBIENT TEMPERATURE) 50 องศาเซลเซียส - เครื่องอัดลมมีอุปกรณ์ควบคุม ดังนี้ - ลิ้นนิรภัย - ลิ้นเปิดลมทิ้งอัตโนมัติเมื่อดับเครื่องยนต์ - ระบบควบคุมปริมาณอากาศที่ออกตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต โดยที่ระบบควบคุมนี้จะเพิ่มและลดความเร็วรอบของเครื่องยนต์โดยอัตโนมัติ - ถังลม (AIR RECEIVER) และถังน้ำมันระบายความร้อนและหล่อลื่นมีขนาดเพียงพอที่จะทำให้เครื่องอัดลมทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ - เครื่องอัดลมติดตั้งบนเทลเลอร์แบบลากจูง มี 2 ล้อ หรือ 4 ล้อ มีหูลากจูงและแขน ล้อค้ำยัน พร้อมแขนดึงเบรกพร้อมสลิง (กรณีฉุกเฉิน) มีไฟสัญญาณต่างๆ ซึ่งสามารถต่อกับระบบไฟฟ้าของรถที่ใช้ลากจูงได้ - มีอุปกรณ์ควบคุมความดังของเสียงขณะใช้งานตามมาตรฐาน มอก.2051 หรือ ISO 2051 3. ระบบเครื่องยนต์ - เป็นเครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 4 สูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ หรือของเหลว (LIQUID COOLER) พร้อมระบบสตาร์ทด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าอัลเตอร์เนเตอร์และแบตเตอรี่ ครบชุดตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต - ถังน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดใหญ่เพียงพอต่อการใช้งานต่อเนื่อง 8 ชั่วโมงหรือ ตามาตรฐานของผู้ผลิต - มีชุดกรองอากาศสำหรับเครื่องอัดลมเป็นแบบใช้งานหนักชนิดแห้ง (HEAVY DURY TYPE) พร้อมอุปกรณ์วัดสภาพของเครื่องกรอง - เครื่องอัดลมต้องผลิตจากผู้ผลิตที่ได้รับรองมาตรฐาน มอก.9001 และ มอก 14001 หรือ ISO9001 และ ISO14001 4. อุปกรณ์ประกอบต่างๆ และอื่นๆ - สายยางเสริมใยเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ½ นิ้ว ความยาว 10 เมตร ซึ่งสามารถทนแรงดันได้ 200 ปอนด์/ตารางนิ้ว และมีข้อต่อสามารถต่อเข้ากับทางลมออก (AIR OUTLET VALVE) ของเครื่องได้จำนวน 2 เส้น - หนังสือคู่มือการใช้งาน พร้อม PART BOOK ของเครื่องอัดลมและเครื่องยนต์ 1 ชุดต่อเครื่อง - เครื่องมือมาตรฐานสำหรับซ่อมบำรุงเครื่องอัดลม 1 ชุดต่อเครื่อง - หัวจ่ายลม ขนาดมาตรฐาน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ½ นิ้ว จำนวน 1 หัว และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ¾ นิ้ว จำนวน 3 หัว ข้อกำหนดเงื่อนไขการเสนอราคา - เครื่องอัดอากาศที่นำมาเสนอต้องเป็นเครื่องอัดอากาศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO9001 และ ISO14001 หรือ มอก 9001 และ มอก 14001 (เอกสารแนบ) โดยได้แนบหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต พร้อมสำเนารับรองมาตรฐาน ISO9001 และ ISO14001 หรือ มอก.9001 และ มอก.14001 (เอกสารแนบ) เพื่อประกอบการพิจารณาพร้อมใบเสนอราคา - ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อก , รายละเอียดของเครื่องอัดอากาศ , เครื่องยนต์ต้นกำลัง อุปกรณ์ส่วนควบ เช่น เทเลอร์ เพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นเอกสาร - การรับประกันคุณภาพการใช้งานเป็นเวลา 1 ปี หรือ 2,000 ชั่วโมง - การส่งมอบภายใน 120 วัน และเมื่อได้ส่งมอบเครื่องอัดอากาศแล้ว จะทำการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด จนกระทั่งมีความเข้าใจและสามารถควบคุมการปฏิบัติงานของเครื่องอัดอากาศและการซ่อมบำรุงรักษา
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ สอบราคา ครั้งนี้

 
กำหนดยื่น สอบราคา ในวันที่ 5   กันยายน   2557 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ
กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และในวันที่ 22 กันยายน 2557 ยื่นซองสอบราคาตั้งแต่เวลา 09.30 น. - 10.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 23 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ซื้อ ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในราคาชุดละ 500 บาท ในวันที่ 5 กันยายน 2557

ถึงวันที่ 19 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043519493 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศ ณ วันที่ 5   กันยายน พ.ศ.   2557
 
( นายมังกร ยนต์ตระกูล )
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
สำเนาถูกต้อง
( นางสาวณัฐนรี มนตรีชน )
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 7ว
พิมพ์เอกสารประกาศวันที่ 19  มกราคม  2562