( สำเนา )
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง   จ้างวิทยากรพร้อมจัดทำเอกสารประกอบการอบรมตามโครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาควมรู้ให้แก่เยาวชนในจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1
____________________________________________________
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะ จ้างวิทยากรพร้อมจัดทำเอกสารประกอบการอบรมตามโครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาควมรู้ให้แก่เยาวชนในจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1
ราคากลางของโครงการในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1263802.00 บาท ( หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นสามพันแปดร้อยสองบาทถ้วน ) ซึ่งมีคุณลักษณะและมีรายละเอียดดังนี้
1. ค่าจ้างวิทยากรพร้อมจัดทำเอกสารประกอบการอบรมตามโครงการอบรมส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาความรู้ให้แก่เยาวชนในจังหวัดร้อยเอ็ด ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยอบรม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ แบ่งเป็น 1 รุ่น จำนวน 12 ศูนย์ ๆละ 5 วัน ๆละ 7 ชั่วโมง จำนวน 420 ชั่วโมง จำนวนนักเรียน 8,083 คน ประกอบด้วย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 1.1 สังคมศึกษา 1.2 วิทยาศาสตร์ 1.3 ภาษาอังกฤษ 1.4 ภาษาไทย 1.5 คณิตศาสตร์
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ สอบราคา ครั้งนี้

 
กำหนดยื่น สอบราคา ในวันที่ 6   มกราคม   2558 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ
วันที่ 6 - 19 มกราคม 2558 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ยื่นซองสอบราคาที่กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารสาวนจังหวัดร้อยเอ็ด และในวันที่ 20 มกราคม 2558 เวลา 10.30 น. - 11.00 น. ยื่นซองสอบราคา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 21 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา จ้างเหมาบริการ ได้ที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 6 มกราคม 2558

ถึงวันที่ 19 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4351-9493 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศ ณ วันที่ 6   มกราคม พ.ศ.   2558
 
( นายมังกร ยนต์ตระกูล )
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
สำเนาถูกต้อง
( นางสาวสุนี วิริหา )
ตำแหน่ง เจ้าหน้าพนักงานพัสดุ 6ว
พิมพ์เอกสารประกาศวันที่ 20  ตุลาคม  2561