( สำเนา )
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง   ประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 5 โครงการ
____________________________________________________
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะ ประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 5 โครงการ
ราคากลางของโครงการในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 15490000.00 บาท ( สิบห้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน ) ซึ่งมีคุณลักษณะและมีรายละเอียดดังนี้
1) โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายจากบ้านผือฮี ตำบลดงแดง – บ้านขุมดิน ตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด - ขนาดผิวจราจร กว้าง 7.00 เมตร ยาว 1,290.00 เมตร - ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 12/2559 ราคากลาง เป็นเงิน 3,880,000 บาท กำหนดยืนราคา 150 วัน กำหนดงานแล้วเสร็จ 120 วัน หนังสือรับรองผลงานจำนวน 1,746,000 บาท วงเงินหลักประกันซอง 194,000 บาท โครงการที่ 1) จำหน่ายเอกสารในราคาชุดละ 2,000.-บาท 2) โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายจากบ้านโนนข่า ตำบลบ้านเขือง – สายทาง อบจ.รอ.1006 อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด - ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,510.00 เมตร - ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 31/2559 ราคากลาง เป็นเงิน 3,880,000 บาท กำหนดยืนราคา 150 วัน กำหนดงานแล้วเสร็จ 120 วัน หนังสือรับรองผลงานจำนวน 1,746,000 บาท วงเงินหลักประกันซอง 194,000 บาท โครงการที่ 2) จำหน่ายเอกสารในราคาชุดละ 2,000.-บาท 3) โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายจากบ้านผำ ตำบลเมืองสรวง – บ้านเหล่าหัวภู– บ้านบัวเงิน ตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด - ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 820.00 เมตร - ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 44/2559 ราคากลาง เป็นเงิน 2,140,000 บาท กำหนดยืนราคา 150 วัน กำหนดงานแล้วเสร็จ 120 วัน หนังสือรับรองผลงานจำนวน 963,000 บาท วงเงินหลักประกันซอง 107,000 บาท โครงการที่ 3) จำหน่ายเอกสารในราคาชุดละ 1,000.-บาท 4) โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายจากบ้านสูงยาง ตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง – บ้านหนองตาด ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด - ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 – 6..00 เมตร ยาว 1,330.00 เมตร - ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 45/2559 ราคากลาง เป็นเงิน 2,910,000 บาท กำหนดยืนราคา 150 วัน กำหนดงานแล้วเสร็จ 120 วัน หนังสือรับรองผลงานจำนวน 1,309,500 บาท วงเงินหลักประกันซอง 145,500 บาท โครงการที่ 4) จำหน่ายเอกสารในราคาชุดละ 1,500.-บาท 5) โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายจากบ้านโดนน้อย ตำบลบ้านบาก – เขตตำบลหนองแวงควง อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด - ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,240.00 เมตร - ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 46/2559 ราคากลาง เป็นเงิน 2,680,000 บาท กำหนดยืนราคา 150 วัน กำหนดงานแล้วเสร็จ 120 วัน หนังสือรับรองผลงานจำนวน 1,206,000 บาท วงเงินหลักประกันซอง 134,000 บาท โครงการที่ 5) จำหน่ายเอกสารในราคาชุดละ 1,500.-บาท
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ ประกวดราคา ครั้งนี้

กำหนดการต่าง ๆ เพิ่มเติม ยื่นเอกสารสอบราคาที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างเวลา 09.30 - 10.00 น.
กำหนดยื่น ประกวดราคา ในวันที่ 22   มกราคม   2559 ถึงวันที่ 22 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.00 น. ณ
กำหนดประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 27 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา จ้างก่อสร้าง ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 6 มกราคม 2559

ถึงวันที่ 14 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043519493 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศ ณ วันที่ 6   มกราคม พ.ศ.   2559
 
( นายมังกร ยนต์ตระกูล )
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
สำเนาถูกต้อง
( นางศิริพร แก้วคำสอน )
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 5
พิมพ์เอกสารประกาศวันที่ 19  มกราคม  2562