( สำเนา )
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง   ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล้กข้ามลำห้วยกลอย บ้านชุมพร ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี - เขตตำบลกกดพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
____________________________________________________
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล้กข้ามลำห้วยกลอย บ้านชุมพร ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี - เขตตำบลกกดพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ราคากลางของโครงการในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 840000.00 บาท ( แปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน ) ซึ่งมีคุณลักษณะและมีรายละเอียดดังนี้
- ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร - ตามแบบ อบจ รอ. เลขที่ 6 /2557
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ สอบราคา ครั้งนี้

กำหนดการต่าง ๆ เพิ่มเติม ผู้สนใจสามารถติกต่อซื้อเอกสารสอบราคา ได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในราคาชุดละ 1000 .บาท (หนึ่งพันบาทภ้วน)
กำหนดยื่น สอบราคา ในวันที่ 18   เมษายน   2557 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 0830 น. ถึงเวลา 1630 น. ณ
ยื่นซองสอบราคา ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน ในวันที่ 18 เม.ย.2557- 1 พ.ค.57 และยื่นซอง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ในวันที่ 2 พ.ค.57 เวลา 10.30-11.00 น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา จ้างก่อสร้าง ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 18 เมษายน 2557

ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 0830 น. ถึงเวลา 1630 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043--+519493 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศ ณ วันที่ 18   เมษายน พ.ศ.   2557
 
( นายมังกร ยนต์ตระกูล )
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
สำเนาถูกต้อง
( นางดวงรัตน์ โสภารักษ์ )
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5
พิมพ์เอกสารประกาศวันที่ 20  ตุลาคม  2561