( สำเนา )
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง   ประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนและเสริมผิวทาง ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 3 สายทาง
____________________________________________________
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะ ประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนและเสริมผิวทาง ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 3 สายทาง
ราคากลางของโครงการในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 5190000.00 บาท ( ห้าล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน ) ซึ่งมีคุณลักษณะและมีรายละเอียดดังนี้
1) โครงการซ่อมสร้างทางลาดยางผิวจราจร Para Cape seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย บ้านหนองตอ ตำบลหัวช้าง – บ้านอีง่อง ตำบลอีง่อง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด รายละเอียดดังนี้ - ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 790.00 เมตร หรือมีพื้นไม่น้อยกว่า 4,740.00 ตารางเมตร - ตามแบบเลขที่ อบจ.รอ.215/2558 ราคากลางในการจ้างครั้งนี้ 2,100,000.-บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) จำหน่ายเอกสาร ชุดละ 1,000.-บาท 2) โครงการซ่อมสร้างทางลาดยางผิวจราจร Para Cape seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย บ้าน คำอุปราช ตำบลสว่าง – บ้านโคกกกม่วง ตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด รายละเอียดดังนี้ - ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 950.00 เมตร หรือมีพื้นไม่น้อยกว่า 5,700.00 ตารางเมตร - ตามแบบเลขที่ อบจ.รอ.216/2558 ราคากลางในการจ้างครั้งนี้ 2,590,000.-บาท (สองล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) จำหน่ายเอกสาร ชุดละ 1,000.-บาท 3) โครงการเสริมสร้างผิวจราจรลาดยาง Asphaltic Concrete สาย บ้านหนองทัพไทย – บ้าน โพธิ์งาม ตำบลหนองทัพไทย - เชี่อมทางหลวง 202 อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด - ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 275.00 เมตร หรือมีพื้นไม่น้อยกว่า 1,375.00 ตารางเมตร - ตามแบบเลขที่ อบจ.รอ.217/2558 ราคากลางในการจ้างครั้งนี้ 500,000.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) จำหน่ายเอกสาร ชุดละ 500.-บาท
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ ประกวดราคา ครั้งนี้

 
กำหนดยื่น ประกวดราคา ในวันที่ 23   กันยายน   2558 ถึงวันที่ 23 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. ณ
หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด และกำหนดเสนอราคาในวันที่ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 29 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา จ้างก่อสร้าง ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 7 กันยายน 2558

ถึงวันที่ 15 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043519493 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศ ณ วันที่ 7   กันยายน พ.ศ.   2558
 
( นายมังกร ยนต์ตระกูล )
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
สำเนาถูกต้อง
( นางสาวสุนี วิริหา )
ตำแหน่ง เจ้าหน้าพนักงานพัสดุ 6ว
พิมพ์เอกสารประกาศวันที่ 19  มกราคม  2562