( สำเนา )
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง   ปรับปรุงสนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด และระบบระบายน้ำสนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
____________________________________________________
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะ ปรับปรุงสนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด และระบบระบายน้ำสนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
ราคากลางของโครงการในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 16000000.00 บาท ( หนึ่งหกล้านบาทถ้วน ) ซึ่งมีคุณลักษณะและมีรายละเอียดดังนี้
1 งานปรับปรุงรางระบายน้ำและขอบลู่วิ่งใน 1.1 ก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป พร้อมฝาแบบรางเปิด จำนวน 400 เมตร 2 งานโครงสร้างทาง และผิวลู่วิ่ง 2.1 ขุดขนดินเดิมออก จำนวน 675 ตารางเมตร 2.2 เกรดปรับแต่งพื้นทางเดิม จำนวน 4,500 ตารางเมตร 2.3 ทรายรองพื้นทาง หนา 0.05 เมตร จำนวน 225 ลบ.ม. 2.4 พื้นทาง คสล. หนา 0.10 เมตร (กันซึ่ม) จำนวน 4,500 ตารางเมตร 2.5 งานผิวลู่วิ่งยางสังเคราะห์ หนาเฉลี่ย 13 mm. โดยต้องผ่านมาตฐาน IAAF พร้อมงาน ตีเส้นตามมาตฐาน จำนวน 4,500 ตารางเมตร 3 งานท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก 3.1 งานท่อลอดกลม คสล. Ø 0.30 เมตร ชั้น 3 พร้อมยาแนว จำนวน 56 เมตร 3.2 งานท่อลอดกลม คสล. Ø 0.40 เมตร ชั้น 3 พร้อมยาแนว จำนวน 40 เมตร 3.3 บ่อพัก คสล. ขนาด 0.30 x 0.40 เมตร จำนวน 4 บ่อ 3.4 บ่อพัก คสล. ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร จำนวน 4 บ่อ ตามแบบ อบจ.รอ เลขที่ 357/2557
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ ประกวดราคา ครั้งนี้

 
กำหนดยื่น ประกวดราคา ในวันที่ 26   ธันวาคม   2557 ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ
ขายเอกสารประมูลจ้าง ในราคาชุดละ 5,000 บาท ได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 5 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา จ้างก่อสร้าง ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 8 ธันวาคม 2557

ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4351-9493 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศ ณ วันที่ 8   ธันวาคม พ.ศ.   2557
 
( นายมักร ยนต์ตระกูล )
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
สำเนาถูกต้อง
( นางสาวสุนี วิริหา )
ตำแหน่ง เจ้าหน้าพนักงานพัสดุ 6ว
พิมพ์เอกสารประกาศวันที่ 19  มกราคม  2562