( สำเนา )
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง   ปรับปรุงอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้ยเอ็ด
____________________________________________________
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะ ปรับปรุงอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้ยเอ็ด
ราคากลางของโครงการในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1320000.00 บาท ( หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน ) ซึ่งมีคุณลักษณะและมีรายละเอียดดังนี้
1. งานทาสี - งานทำความสะอาดผนังปูนเก่า พร้อมทาสีรองพื้นปูนเก่า ภายนอกและสีน้ำอะครีลิคเงา 1,300 ตร.ม. - งานทำความสะอาดผนังปูนเก่า พร้อมทาสีรองพื้นปูนเก่า ภายในและสีน้ำอะครีลิคเงา 435 ตร.ม. - งานทาสีฝ้าแผ่นเรียบ สีน้ำพลาสติก 1,400 ตร.ม. - งานทาสีน้ำมันวงกบ หน้าต่าง 265 ตร.ม. 2. งานมุงหลังคาอาคารสำนักงาน และหลังคาดาดฟ้า - งานรื้อหลังคากระเบื้องลอนคู่เดิม พร้อมกองไว้ข้างอาคาร 964 ตร.ม. - มุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสีแดง อาคารสำนักงาน 607 ตร.ม. ความหนาไม่น้อยกว่า 0.35 มม. (พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง) - มุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสีแดง หลังคาชั้นดาดฟ้า 357 ตร.ม. ความหนาไม่น้อยกว่า 0.35 มม. (พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง) - ครอบสันตะเฆ่ (พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง) 90 ตร.ม. - ครอบข้าง (พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง) 180 ตร.ม. - ครอบรางตะเฆ่ (พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง) 90 ตร.ม. - รางน้ำ (พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง) 90 ตร.ม. 60 ตร.ม. งานต่อเติมโครงหลังคาดาดฟ้า - แป C 75 x 45 x15x 2.3 มม. 25 ท่อน - จันทัน C 125 x 50 x20x 2.3 มม. 16 ท่อน - เหล็กกล่อง ขนาด 3" x 3" หนา 2.0 มม. 6 ท่อน - Plate ขนาด 0.25x0.25 หนา 3 มม. 28 แผ่น - ทาสีกันสนิม 80 ตร.ม. - ค่าติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ 1 ตัน - นั่งร้าน สำหรับงานซ่อมแซมอาคาร 1 เหมา -2- งานซ่อมแซมและทำความสะอาด - ซ่อมโครงหลังคาเดิม 1 เหมา - ทำความสะอาดมูลค้างคาวบนพื้นดาดฟ้า ใต้โครงหลังคา 1 เหมา - ทาน้ำยากันปลวกใต้โครงหลังคา 1 เหมา - เปลี่ยนฝ้าเพดานฉาบเรียบ รื้อของเก่าออก 80 ตร.ม. - คอนกรีตระดับระเบียง หนา 5 ซม. 1 ลบม. - ปรับระดับระเบียง พื้นขัดมันผสมน้ำยากันซึม 20 ตร.ม. พร้อมต่อท่อระบายน้ำ PVC 2" 3. งานไฟฟ้า งานระบบสายไฟฟ้าเมนแรงต่ำ - สายไฟ THW ขนาด 1C - 25 Sq.mm 100 ม. - สายไฟ THW ขนาด 1C - 35 Sq.mm 100 ม. - อุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด งานระบบท่อเดินสาย และรางเดินสายไฟฟ้า - ท่อร้อยสาย PVC 25 Sq.mm. 200 ม. - อุปกรณ์ท่อ 1 งาน - ระบบปลักมีกราวด์ 1 งาน งานระบบตู้ MDB และ Consumer - ตู้ MDB (Metering to Internet) 1 ชุด - อุปกรณ์ประกอบตู้ MDB 1 ชุด - ระบบกราวด์ตู้ MDB 1 ชุด - ตู้ Consumer 36 ช่อง 1 ชุด - อุปกรณ์ประกอบตู้ Consumer 1 ชุด - เมนเซอร์กิตเบรคเกอร์ 100A 1 ชุด - เซอร์กิตเบรคเกอร์ 25 A 36 ชุด
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ สอบราคา ครั้งนี้

 
กำหนดยื่น สอบราคา ในวันที่ 9   กรกฎาคม   2557 ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ
กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และในวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.30 ถึง 11.00 น. ให้ยื่นซองสอบราคา ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา จ้างก่อสร้าง ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในราคาชุดละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2557

ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043-519493 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศ ณ วันที่ 9   กรกฎาคม พ.ศ.   2557
 
( นายมังกร ยนต์ตระกูล )
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
สำเนาถูกต้อง
( นางสาวสุนี วิริหา )
ตำแหน่ง เจ้าหน้าพนักงานพัสดุ 6ว
พิมพ์เอกสารประกาศวันที่ 19  มกราคม  2562