( สำเนา )
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง   สอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งและจัดซื้อคอมพิวเตอร์
____________________________________________________
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งและจัดซื้อคอมพิวเตอร์
ราคากลางของโครงการในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1931000.00 บาท ( หนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน ) ซึ่งมีคุณลักษณะและมีรายละเอียดดังนี้
สอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งและจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ตามรายการ ดังนี้ จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งและจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ สอบราคา ครั้งนี้

 
กำหนดยื่น สอบราคา ในวันที่ 8   กรกฎาคม   2558 ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ
กองพัสดุฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 - 10.30 น. ให้ยื่นซองสอบราคาได้ที่ หอประชุมอำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ซื้อ ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในราคาชุดละ 1,000.- บาท ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2558

ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศ ณ วันที่ 8   กรกฎาคม พ.ศ.   2558
 
( นายมังกร ยนต์ตระกูล )
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
สำเนาถูกต้อง
( นายสุชาติ ปรีชา )
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 7ว
พิมพ์เอกสารประกาศวันที่ 20  ตุลาคม  2561