( สำเนา )
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง   ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สายบ้านน้ำเที่ยง - บ้านหนองแวง ตำบลห้วยหินลาด - ทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด 3013 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
____________________________________________________
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะ ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สายบ้านน้ำเที่ยง - บ้านหนองแวง ตำบลห้วยหินลาด - ทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด 3013 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ราคากลางของโครงการในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1998000.00 บาท ( หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน ) ซึ่งมีคุณลักษณะและมีรายละเอียดดังนี้
- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 850 เมตร - หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,100 ตารางเมตร - ตามแบบ อบจ รอ เลขที่ 352 /2557
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ สอบราคา ครั้งนี้

กำหนดการต่าง ๆ เพิ่มเติม ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนจขังหวัดร้อยเอ็ด ในราคาชุดละ 1,000.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
กำหนดยื่น สอบราคา ในวันที่ 9   กันยายน   2557 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 0830 น. ถึงเวลา 1630 น. ณ
ยื่นซอง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ในวันที่ 23 กันยายน 2557 เวลา 10.00-10.30 น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 24 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา จ้างก่อสร้าง ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 9 กันยายน 2557

ถึงวันที่ 22 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 0830 น. ถึงเวลา 1630 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043--519493 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศ ณ วันที่ 9   กันยายน พ.ศ.   2557
 
( นายมังกร ยนต์ตระกูล )
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
สำเนาถูกต้อง
( นางดวงรัตน์ โสภารักษ์ )
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5
พิมพ์เอกสารประกาศวันที่ 19  มกราคม  2562