( สำเนา )
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง   ประมูลจ้างซ่อมสร้างถนน ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 9 โครงการ
____________________________________________________
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะ ประมูลจ้างซ่อมสร้างถนน ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 9 โครงการ
ราคากลางของโครงการในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 39750000.00 บาท ( สามเก้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน ) ซึ่งมีคุณลักษณะและมีรายละเอียดดังนี้
1) โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านหนองแวง ตำบลหนองผือ - บ้านหนองฮู ตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด - ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,650 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,900 ตารางเมตร - ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 77/2560 2) โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.1035 บ้านจานใต้ ตำบลโพนสูง - บ้านดู่ใหญ่ ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด - ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 – 8.00 เมตร ยาว 2,760 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 21,480 ตารางเมตร - ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 67/2560 3) โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.1034 บ้านเปลือยน้อย ตำบลบ่อพันขัน – บ้านตาเณร ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด - ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 – 8.00 เมตร ยาว 2,850 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 22,200 ตารางเมตร - ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 69/2560 4) โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านจานทุ่ง ตำบลสิงห์โคก - ทางหลวงชนบท 3034 อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด - ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 845 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,070 ตารางเมตร - ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 78/2560 5) โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modified Asphalit โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านผำ ตำบลเมืองสรวง – ทางหลวงชนบท รอ.3063 อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด - ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,525 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,625 ตารางเมตร - ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 50/2560 6) โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modified Asphalit โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านหนองทัพครัว - ทางหลวง 2046 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด - ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,100 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,600 ตารางเมตร - ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 73/2560 7) โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal สายบ้านคัดเค้า ตำบลหินกอง - บ้านดอนยาง ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด - ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 980 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,880 ตารางเมตร - ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 46/2560 8) โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal สายบ้านตาแหลว ตำบลนาใหญ่ - บ้านดงสวนผึ้ง ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด - ขนาดผิวจราจร กว้าง 7.00 เมตร ยาว 1,045 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,315 ตารางเมตร - ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 64/2560 9) โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านตากแดด ตำบลหัวโทน - บ้านนาใหญ่ ตำบลนาใหญ่ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด - ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 420 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,100 ตารางเมตร - ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 47/2560 โดยแยกยื่นเป็นรายโครงการ
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ ประกวดราคา ครั้งนี้

 
กำหนดยื่น ประกวดราคา ในวันที่ 29   ธันวาคม   2559 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.00 น. ณ
หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 9 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา จ้างก่อสร้าง ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด (รายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง) ในวันที่ 9 ธันวาคม 2559

ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043519493 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศ ณ วันที่ 9   ธันวาคม พ.ศ.   2559
 
( นายมังกร ยนต์ตระกูล )
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
สำเนาถูกต้อง
( นางศิริพร แก้วคำสอน )
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 5
พิมพ์เอกสารประกาศวันที่ 19  มกราคม  2562