( สำเนา )
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง   จัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อประกอบการฝึกอบรมเกษตรกรหรือราษฎรผู้เข้าร่วมโครงการฯ
____________________________________________________
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะ จัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อประกอบการฝึกอบรมเกษตรกรหรือราษฎรผู้เข้าร่วมโครงการฯ
ราคากลางของโครงการในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 810350.00 บาท ( แปดแสนหนึ่งหมื่นสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน ) ซึ่งมีคุณลักษณะและมีรายละเอียดดังนี้
1. หมูหมักไก่ชานอ้อยไม่ต่ำหว่า 30 วัน จำนวน 100,000 กิโลกรัม 2. โดโลไมท์ จำนวน 41,500 กิโลกรัม 3. ฮิวมัส จำนวน 42,000 กิโลกรัม 4. ฟอสเฟต จำนวน 14,000 กิโลกรัม 5. กากน้ำตาล จำนวน 2,000 ลิตร (บรรจุ 20 ลิตร/1 ถัง) 6. แกลบดำ จำนวน 6,400 กิโลกรัม 7. น้ำหมักจุลินทรีย์ EM จำนวน 600 ลิตร (บรรจุ 1 ลิตร/1 ขวด) 8. กระสอบเปล่า ขนาดกว้าง 56 ซม. ยาว 94 ซม.
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ สอบราคา ครั้งนี้

 
กำหนดยื่น สอบราคา ในวันที่ 15   กันยายน   2558 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และในวันที่ 28 กันยายน 2558 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เวลา 10.00-10.30 น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 29 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ซื้อ ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 15 กันยายน 2558

ถึงวันที่ 25 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043-519493 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศ ณ วันที่ 15   กันยายน พ.ศ.   2558
 
( นายมังกร ยนต์ตระกูล )
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
สำเนาถูกต้อง
( นางสาวสุนี วิริหา )
ตำแหน่ง เจ้าหน้าพนักงานพัสดุ 6ว
พิมพ์เอกสารประกาศวันที่ 18  พฤศจิกายน  2561