( สำเนา )
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
____________________________________________________
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ราคากลางของโครงการในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1419000.00 บาท ( หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน ) ซึ่งมีคุณลักษณะและมีรายละเอียดดังนี้
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ดังนี้ 1. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ จำนวน 7 เครื่อง เป็นเงิน 35,000.-บาท คุณลักษณะดังนี้ - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legel และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 2. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 240,000.-บาท คุณลักษณะดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 6 แกนหลัก (6 core) หรือดีกว่า สำหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.0 GHz จำนวนไม่น้อยกว่า 1 หน่วย - CPU รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 15 MB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB - สนับสนุนการทำงาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1, 5 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SCSI หรือ SAS หรือ SATA ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 7,200 รอบต่อนาที หรือชนิด Solid Stat Drives หรือดีกว่า และมีขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 140 GB จำนวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย - มี DVD-ROM หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง - มีจอภาพแบบ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย - มี Power Supply แบบ Redundant Power Supply หรือ Hot Swap จำนวน 2 หน่วย - ติดตั้งซอร์ฟแวร์ระบบปฏิบัติการพร้อมใช้งานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3. เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 ชุด เป็นเงิน 300,000 บาท คุณลักษณะดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือมี Solid State Disk มีนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 60 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RM หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย - รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี - ติดตั้งพร้อมใช้งาน 4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จำนวน 3 เครื่อง เป็นเงิน 81,000 บาท คุณลักษณะดังนี้ - มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า layer 2 ของ OSI Model - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-TX จำนวนไม่น้อยกว่า 24 ช่อง - มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง - สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Brower ได้ - รับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี 5. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 34 ชุด เป็นเงิน 748,000 บาท คุณลักษณะดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกน เสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วยความจำ แบบ L3 Cache Memory ไม่น้อยกว่า 6MB จำนวน 1 หน่วย - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-ROM หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย - รับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี - พร้อมติดตั้งและทดสอบระบบ 6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 3,000 บาท คุณลักษณะดังนี้ - มีพอร์ตไม่น้อยกว่า 4 พอร์ต - ความเร็วไม่น้อยกว่า 300 Mbps - สามารถใช้อินเตอร์เน็ต หรือรองรับการเล่นวิดีโอแบบสตรีมมิ่ง - ติดตั้งได้ง่ายๆ รองรับการใช้งานหลายภาษา ทำให้ติดตั้งได้รวดเร็วยิ่งขึ้น - มีการเข้ารหัสความปลอดภัย โดยกดปุ่ม WPS ง่ายต่อการเปิด – ปิด เป็นการครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด 7. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 2KVA จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 12,000 บาท คุณลักษณะดังนี้ - มีกำลังไฟด้านนอกไม่น้อยกว่า 2 kVA (1,200 Watts) - มีแรงดัน Input (VAC) 200+/-20% หรือดีกว่า - มีแรงดัน Output (VAC) 200+/-10% หรือดีกว่า - สามารถสำรองไฟฟ้าที่ Full Load ไม่น้อยกว่า 5 นาที - รับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ สอบราคา ครั้งนี้

 
กำหนดยื่น สอบราคา ในวันที่ 16   เมษายน   2558 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ
กองพัสดุถและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.30 - 10.00 น. ยื่นซองสอบราคาที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ซื้อ ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ชุดละ 500.-บาท ในวันที่ 16 เมษายน 2558

ถึงวันที่ 30 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043519493 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศ ณ วันที่ 16   เมษายน พ.ศ.   2558
 
( นายมังกร ยนต์ตระกูล )
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
สำเนาถูกต้อง
( นางศิริพร แก้วคำสอน )
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 5
พิมพ์เอกสารประกาศวันที่ 19  มกราคม  2562