( สำเนา )
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง   ประมูลจ้างซ่อมสร้างถนน ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 9 โครงการ
____________________________________________________
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะ ประมูลจ้างซ่อมสร้างถนน ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 9 โครงการ
ราคากลางของโครงการในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 39788000.00 บาท ( สามเก้าล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน ) ซึ่งมีคุณลักษณะและมีรายละเอียดดังนี้
1) โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านหนองแวง ตำบลหนองผือ - บ้านหนองฮู ตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด - ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,650 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,900 ตารางเมตร - ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 77/2560 ราคาเริ่มต้นในการประมูลครั้งนี้เริ่มที่ 5,950,000.-บาท (ห้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 2) โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.1035 บ้านจานใต้ ตำบลโพนสูง - บ้านดู่ใหญ่ ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด - ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 – 8.00 เมตร ยาว 2,760 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 21,480 ตารางเมตร - ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 67/2560 ราคาเริ่มต้นในการประมูลครั้งนี้เริ่มที่ 8,310,000.-บาท(แปดล้านสามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 3) โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.1034 บ้านเปลือยน้อย ตำบลบ่อพันขัน – บ้านตาเณร ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด - ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 – 8.00 เมตร ยาว 2,850 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 22,200 ตารางเมตร - ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 69/2560 ราคาเริ่มต้นในการประมูลครั้งนี้เริ่มที่ 8,580,000.-บาท (แปดล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 4) โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านจานทุ่ง ตำบลสิงห์โคก - ทางหลวงชนบท 3034 อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด - ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 845 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,070 ตารางเมตร - ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 78/2560 ราคาเริ่มต้นในการประมูลครั้งนี้เริ่มที่ 1,998,000.-บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 5) โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modified Asphalit โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านผำ ตำบลเมืองสรวง – ทางหลวงชนบท รอ.3063 อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด - ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,525 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,625 ตารางเมตร - ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 50/2560 ราคาเริ่มต้นในการประมูลครั้งนี้เริ่มที่ 4,000,000.-บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) 6) โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modified Asphalit โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านหนองทัพครัว - ทางหลวง 2046 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด - ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,100 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,600 ตารางเมตร - ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 73/2560 ราคาเริ่มต้นในการประมูลครั้งนี้เริ่มที่ 6,960,000.-บาท (หกล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) 7) โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal สายบ้านคัดเค้า ตำบลหินกอง - บ้านดอนยาง ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด - ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 980 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,880 ตารางเมตร - ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 46/2560 ราคาเริ่มต้นในการประมูลครั้งนี้เริ่มที่ 1,438,000.-บาท(หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 8) โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal สายบ้านตาแหลว ตำบลนาใหญ่ - บ้านดงสวนผึ้ง ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด - ขนาดผิวจราจร กว้าง 7.00 เมตร ยาว 1,045 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,315 ตารางเมตร - ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 64/2560 ราคาเริ่มต้นในการประมูลครั้งนี้เริ่มที่ 1,796,000.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) 9) โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านตากแดด ตำบลหัวโทน - บ้านนาใหญ่ ตำบลนาใหญ่ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด - ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 420 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,100 ตารางเมตร - ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 47/2560 ราคาเริ่มต้นในการประมูลครั้งนี้เริ่มที่ 718,000.-บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) *หมายเหตุ สามารถค้นหาข้อมูลเพ่มเติมได้ที่ https://process.gprocurement.go.th
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ ประกวดราคา ครั้งนี้

 
กำหนดยื่น ประกวดราคา ในวันที่ 8   มีนาคม   2560 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ
กำหนดเสนอราคาในวันที่ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 8 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา จ้างก่อสร้าง ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.00 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043519493 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศ ณ วันที่ 17   กุมภาพันธ์ พ.ศ.   2560
 
( นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ )
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
สำเนาถูกต้อง
( นางศิริพร แก้วคำสอน )
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 5
พิมพ์เอกสารประกาศวันที่ 19  มกราคม  2562