( สำเนา )
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง   ซ่อมระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)
____________________________________________________
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะ ซ่อมระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)
ราคากลางของโครงการในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 300000.00 บาท ( สามแสนบาทถ้วน ) ซึ่งมีคุณลักษณะและมีรายละเอียดดังนี้
1.งานซ่อมแซมระบบสื่อสารข้อมูล 1.1 เครื่องเข้ารหัสสัญญาณภาพและเสียงชนิด 1 ช่องสัญญาณ จำนวน 3 ชุด 1.2 อุปกรณ์แปลงสัญญาณเส้นใยแก้วนำแสง ความเร็ว 10/100 Mbps. จำนวน 3 ชุด 2. งานซ่อมระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณ 2.1 สายนำสัญญาณเส้นใยแก้วนำแสงชนิด Drop Wire ขนาด 6 Core จำนวน 750 เมตร 2.2 อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บจุดเชื่อมต่อสายเส้นใยแก้วนำแสง (F.O.Splice Enclosure) จำนวน 2 ชุด 2.3 งานเชื่อมต่อสายเส้นใยแก้วนำแสง (Fusion Splice) จำนวน 1 งาน 2.4 อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด 1 LM. 3. งานซ่อมระบบศูนย์ควบคุมและบันทึกข้อมูล 3.1 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ สอบราคา ครั้งนี้

กำหนดการต่าง ๆ เพิ่มเติม กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างโครงการดังกล่าว ในวันที่ 28 มีนาคม 2557 เวลา 09.30 – 11.30 น. โดยพร้อมกันที่กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
กำหนดยื่น สอบราคา ในวันที่ 17   มีนาคม   2557 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ
กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และในวันที่ 1 เมษายน 2557 ยื่นซองสอบราคาตั้งแต่เวลา 09.30 น. - 10.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 1 เมษายน 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา จ้างเหมาบริการ ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในราคาชุดละ 500 บาท ในวันที่ 17 มีนาคม 2557

ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043519493 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศ ณ วันที่ 17   มีนาคม พ.ศ.   2557
 
( นายมังกร ยนต์ตระกูล )
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
สำเนาถูกต้อง
( นางสาวณัฐนรี มนตรีชน )
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 7ว
พิมพ์เอกสารประกาศวันที่ 19  มกราคม  2562