( สำเนา )
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง   ซื้อเตียงนอนพร้อมที่นอนสำหรับดรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดรน้อยเอ็ด
____________________________________________________
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะ ซื้อเตียงนอนพร้อมที่นอนสำหรับดรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดรน้อยเอ็ด
ราคากลางของโครงการในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 535000.00 บาท ( ห้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน ) ซึ่งมีคุณลักษณะและมีรายละเอียดดังนี้
1. เตียงนอนเหล็ก 2 ชั้น จำนวน 45 ชุด -ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 ฟุต 2 ชั้น สีดา -เสาเหล็กกลม 2 นิ้ว -คานข้าง 2x1 นิ้ว ความหนา 1.2 มิลลิเมตร เป็นเหล็กโครงสร้าง -พื้นไม้ปาติเกิ้ล หนา 9 มิลลิเมตร 2. ที่นอน จำนวน 90 ชุด -ขนาด 3.5 ฟุต หนา 6 นิ้ว -เสริมฟองน้ำ 1 นิ้ว หุ้มด้วยหนังเทียม (PVC) สีน้ำตาลเข็ม เย็บคิ้งเดียว
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ สอบราคา ครั้งนี้

 
กำหนดยื่น สอบราคา ในวันที่ 17   มีนาคม   2560 ถึงวันที่ 3 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ
วันที่ 17 - 31 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ยื่นซองสอบราคาที่กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และวันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. - 11.00 น. ยื่นซองสอบราคา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 4 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ซื้อ ได้ที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 17 มีนาคม 2560

ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4351-9493 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศ ณ วันที่ 17   มีนาคม พ.ศ.   2560
 
( นายมังกร ยนต์ตระกูล )
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
สำเนาถูกต้อง
( นางสาวสุนี วิริหา )
ตำแหน่ง เจ้าหน้าพนักงานพัสดุ 6ว
พิมพ์เอกสารประกาศวันที่ 19  มกราคม  2562