( สำเนา )
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม
____________________________________________________
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม
ราคากลางของโครงการในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 192335.00 บาท ( หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันสามร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน ) ซึ่งมีคุณลักษณะและมีรายละเอียดดังนี้
- อาหารกลางวัน จำนวน 2,959 กล่อง ๆ ละ 40 บาท เป็นเงิน 118,360.-บาท - อาหารง่าและเรื่องดื่ม จำนวน 2,959 ชุด ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 73,975.- บาท
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ สอบราคา ครั้งนี้

 
กำหนดยื่น สอบราคา ในวันที่ 15   ตุลาคม   2557 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 14.10 น. ถึงเวลา 14.30 น. ณ
และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 14.10 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา จ้างเหมาบริการ ได้ที่ กองพัสดุ ในวันที่ 15 ตุลาคม 2557

ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา น. ถึงเวลา น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043--519493 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศ ณ วันที่ 43   43 พ.ศ.   2557
 
( นายมังกร ยนต์ตระกูล )
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
สำเนาถูกต้อง
( นางดวงรัตน์ โสภารักษ์ )
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5
พิมพ์เอกสารประกาศวันที่ 20  ตุลาคม  2561