( สำเนา )
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง   ประมูลจ้างซ่อมสร้าง โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 6 โครงการ
____________________________________________________
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะ ประมูลจ้างซ่อมสร้าง โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 6 โครงการ
ราคากลางของโครงการในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 13964000.00 บาท ( หนึ่งสามล้านเก้าแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน ) ซึ่งมีคุณลักษณะและมีรายละเอียดดังนี้
1) โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายจากบ้านหนองสระหงส์ ตำบลกำแพง – บ้านโพนเงิน ตำบลสระบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด - ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 790.00 เมตร - ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 15/2559 วงเงินราคากลาง จำนวน 1,909,000.-บาท ขายเอกสารประมูลจ้างในราคา ชุดละ 1,000.-บาท กำหนดยืนราคา 150 วัน กำหนดงานแล้วเสร็จ 120 วัน หนังสือรับรองผลงานประเภทเดียวกับงานโครงการที่ประกาศ จำนวน 859,050.-บาท หลักประกันซอง เป็นเงิน 95,450.-บาท 2) โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายจากบ้านเมืองบัว ตำบลเมืองบัว – ทางหลวงชนบท 3074 อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด - ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 790.00 เมตร - ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 16/2559 วงเงินราคากลาง จำนวน 1,907,000.-บาท ขายเอกสารประมูลจ้างในราคา ชุดละ 1,000.-บาท กำหนดยืนราคา 150 วัน กำหนดงานแล้วเสร็จ 120 วัน หนังสือรับรองผลงานประเภทเดียวกับงานโครงการที่ประกาศ จำนวน 858,150.-บาท หลักประกันซอง เป็นเงิน 95,350.-บาท 3) โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายจากบ้านสิงห์โคก ตำบลสิงห์โคก – ทางหลวงชนบท 3034 อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด - ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,150.00 เมตร - ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 36/2559 วงเงินราคากลาง จำนวน 2,774,000.-บาท ขายเอกสารประมูลจ้างในราคา ชุดละ 1,500.-บาท กำหนดยืนราคา 150 วัน กำหนดงานแล้วเสร็จ 120 วัน หนังสือรับรองผลงานประเภทเดียวกับงานโครงการที่ประกาศ จำนวน 1,248,300.-บาท หลักประกันซอง เป็นเงิน 138,700.-บาท 4) โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายจากทางหลวง 215 – บ้านป่ายาง ตำบลหนองผือ อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด - ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,630.00 เมตร - ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 8/2559 วงเงินราคากลาง จำนวน 4,495,000.-บาท ขายเอกสารประมูลจ้างในราคา ชุดละ 2,000.-บาท กำหนดยืนราคา 150 วัน กำหนดงานแล้วเสร็จ 120 วัน หนังสือรับรองผลงานประเภทเดียวกับงานโครงการที่ประกาศ จำนวน 2,022,750.-บาท หลักประกันซอง เป็นเงิน 224,750.-บาท 5) โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายจากบ้านคูเมือง ตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง – บ้านดงมัน ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด - ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร - ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 9/2559 วงเงินราคากลาง จำนวน 1,120,000.-บาท ขายเอกสารประมูลจ้างในราคา ชุดละ 500.-บาท กำหนดยืนราคา 150 วัน กำหนดงานแล้วเสร็จ 120 วัน หนังสือรับรองผลงานประเภทเดียวกับงานโครงการที่ประกาศ จำนวน 504,000.-บาท หลักประกันซอง เป็นเงิน 56,000.-บาท 6) หน้า 99 ข้อ 1.1.48 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายจากบ้านอุ่มเม่า ตำบลเหล่าหลวง ทางหลวง 214 อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด - ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 – 6.00 เมตร ยาว 645.00 เมตร - ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 34/2559 วงเงินราคากลาง จำนวน 1,759,000.-บาท ขายเอกสารประมูลจ้างในราคา ชุดละ 1,000.-บาท กำหนดยืนราคา 150 วัน กำหนดงานแล้วเสร็จ 120 วัน หนังสือรับรองผลงานประเภทเดียวกับงานโครงการที่ประกาศ จำนวน 791,550.-บาท หลักประกันซอง เป็นเงิน 87,950.-บาท โดยแยกยื่นเป็นรายโครงการ โดยยื่นเอกสารประมูลจ้างที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ ประกวดราคา ครั้งนี้

 
กำหนดยื่น ประกวดราคา ในวันที่ 7   เมษายน   2559 ถึงวันที่ 7 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.00 น. ณ
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 18 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา จ้างก่อสร้าง ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 18 มีนาคม 2559

ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043.519493 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศ ณ วันที่ 18   มีนาคม พ.ศ.   2559
 
( นายมังกร ยนต์ตระกูล )
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
สำเนาถูกต้อง
( นางศิริพร แก้วคำสอน )
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 5
พิมพ์เอกสารประกาศวันที่ 19  มกราคม  2562