( สำเนา )
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง   ประมูลจ้างเหมาซ่อมสร้างทางลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 2 สายทาง
____________________________________________________
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะ ประมูลจ้างเหมาซ่อมสร้างทางลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 2 สายทาง
ราคากลางของโครงการในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 4754000.00 บาท ( สี่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน ) ซึ่งมีคุณลักษณะและมีรายละเอียดดังนี้
1) โครงการซ่อมสร้างทางลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.1009 บ้านโพธิ์ชัย ตำบลขามเปี้ย – บ้านภูเขาทอง ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด - ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 855.00 เมตร เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,130.00 ตารางเมตร - ตามแบบ เลขที่ อบจ.รอ. 201/2558 ราคากลางในการจัดจ้าง เป็นเงิน 2,174,000.-บาท (จำหน่ายเอกสารสอบราคา โครงการที่ 1 ชุดละ 1,000.-บาท) 2) โครงการซ่อมสร้างทางลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.1053 บ้านดงหมากไฟ ตำบลศรีสว่าง – บ้านโพนทอง ตำบลท่าหาดยาว อำเภอ โพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด - ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,020 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,122 ตารางเมตร - ตามแบบ เลขที่ อบจ.รอ. 202/2558 ราคากลางในการจัดจ้าง เป็นเงิน 2,580,000.-บาท (จำหน่ายเอกสารสอบราคา โครงการที่ 2 ชุดละ 1,000.-บาท)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ ประกวดราคา ครั้งนี้

 
กำหนดยื่น ประกวดราคา ในวันที่ 18   มิถุนายน   2558 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ
กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30 - 10.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา จ้างก่อสร้าง ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 18 มิถุนายน 2558

ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043519493 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศ ณ วันที่ 18   มิถุนายน พ.ศ.   2558
 
( นายมังกร ยนต์ตระกูล )
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
สำเนาถูกต้อง
( นางสาวสุนี วิริหา )
ตำแหน่ง เจ้าหน้าพนักงานพัสดุ 6ว
พิมพ์เอกสารประกาศวันที่ 19  มกราคม  2562