( สำเนา )
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง   ซ่อมสร้างทางลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In Place Recycling ) สายทางหลวง 2043-บ้านเชวาทุ่ง ม.2 - บ้านหนองบัวน้อย ม. 4 ต.เขวาทุ่ง อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
____________________________________________________
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะ ซ่อมสร้างทางลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In Place Recycling ) สายทางหลวง 2043-บ้านเชวาทุ่ง ม.2 - บ้านหนองบัวน้อย ม. 4 ต.เขวาทุ่ง อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
ราคากลางของโครงการในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 6880000.00 บาท ( หกล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน ) ซึ่งมีคุณลักษณะและมีรายละเอียดดังนี้
แบ่งเป็น ดังนี้ - ช่วงที่ 1 ชนิดผิวทาง พาราเคพซีล กว้าง 5.00 เมตร ยาว 430 เมตร - ช่วงที่ 2 ชนิดผิวทาง พาราเคพซีล กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,950 เมตร - ช่วงที่ 3 ชนิดผิวทาง พาราเคพซีล กว้าง 6.00 เมตร ยาว 270 เมตร รวมระยะทางยาวทั้งสิ้น 2,650 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,470 ตารางเมตร
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ ประกวดราคา ครั้งนี้

 
กำหนดยื่น ประกวดราคา ในวันที่ 6   พฤศจิกายน   2558 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ
หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา จ้างก่อสร้าง ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในราคาชุดละ 3,000 บาท ในวันที่ 19 ตุลาคม 2558

ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4351-9493 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศ ณ วันที่ 19   ตุลาคม พ.ศ.   2558
 
( นายมังกร ยนต์ตระกูล )
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
สำเนาถูกต้อง
( นางสาวสุนี วิริหา )
ตำแหน่ง เจ้าหน้าพนักงานพัสดุ 6ว
พิมพ์เอกสารประกาศวันที่ 19  มกราคม  2562