( สำเนา )
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง   เช่าระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็ว 30/30 Mbps
____________________________________________________
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะ เช่าระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็ว 30/30 Mbps
ราคากลางของโครงการในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 165019.68 บาท ( หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันสิบเก้าบาทหกสิบแปดสตางค์ ) ซึ่งมีคุณลักษณะและมีรายละเอียดดังนี้
- การรับ - ส่ง ข้อมูลแบบไม่จำกัด (Untimited data Transfer) - ระยะเวลาการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบตลอด 24 ชั่วโมง (Untimited Usage Time) - บริการดูแลเครือข่ายด้านเทคนิคตลอด 24 ชั่วโมง (Technical Support) - บริการหมายเลขเครือข่าย 4 IP เพื่อบริหารจัดการภายในหน่วยงาน - บริการตรวจสอบ Router ของ ทีโอที - บริการตรวจสอบการใช้เครือข่ายและเฝ้าระวังการแฝงตัวเข้าใช้ระบบ (MRTG moniter report) - Back up Link TOT Fiber 2 u 10/1 Mbps จำนวน 1 วงจร
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ -- เลือก -- ครั้งนี้

 
กำหนดยื่น -- เลือก -- ในวันที่ วั   เดือน   ถึงวันที่ วั เดือน ตั้งแต่เวลา น. ถึงเวลา น. ณ
และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ วั เดือน ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา เช่่า ได้ที่ ในวันที่ วั เดือน

ถึงวันที่ วั เดือน ตั้งแต่เวลา น. ถึงเวลา น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศ ณ วันที่ 21   สิงหาคม พ.ศ.   2560
 
( นายมังกร ยนต์ตระกูล )
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
สำเนาถูกต้อง
( นางดวงรัตน์ โสภารักษ์ )
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5
พิมพ์เอกสารประกาศวันที่ 19  มกราคม  2562