( สำเนา )
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง   จ้างเหมารถบัสปรับอาอกาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 2 ชั้น จำนวน 4 คัน
____________________________________________________
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะ จ้างเหมารถบัสปรับอาอกาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 2 ชั้น จำนวน 4 คัน
ราคากลางของโครงการในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 288000.00 บาท ( สองแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน ) ซึ่งมีคุณลักษณะและมีรายละเอียดดังนี้
อบรมและสัมนาที่จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด โดยใช้รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 4 คัน ๆ ละ 18,000.-บาท รวม 4 วัน ๆ ละ 72,000. บาท
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ สอบราคา ครั้งนี้

กำหนดการต่าง ๆ เพิ่มเติม ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในราคาชุดล 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
กำหนดยื่น สอบราคา ในวันที่ 25   มิถุนายน   2557 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 0830 น. ถึงเวลา 1630 น. ณ
กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และยื่นซองสอบราคา ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.30-11.00 และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา จ้างเหมาบริการ ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 25 มิถุนายน 2557

ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 1630 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043-519493 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศ ณ วันที่ 25   มิถุนายน พ.ศ.   2557
 
( นายมังกร ยนต์ตระกูล )
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
สำเนาถูกต้อง
( นางดวงรัตน์ โสภารักษ์ )
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5
พิมพ์เอกสารประกาศวันที่ 20  ตุลาคม  2561