( สำเนา )
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง   วัสดุเพื่อดำเนินการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal โดยใช้เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการเอง สาย อบจ.รอ.1069 เทศบาลปทุมรัตต์ - บ้านดู่โป้ ช่วงบ้านหนองบึง - บ้านคุยแต้ ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
____________________________________________________
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะ วัสดุเพื่อดำเนินการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal โดยใช้เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการเอง สาย อบจ.รอ.1069 เทศบาลปทุมรัตต์ - บ้านดู่โป้ ช่วงบ้านหนองบึง - บ้านคุยแต้ ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
ราคากลางของโครงการในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 581000.00 บาท ( ห้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน ) ซึ่งมีคุณลักษณะและมีรายละเอียดดังนี้
- งานชั้นพื้นทาง (หินคลุกคิวหลวม) จำนวน 58 ลบ.ม. - งาน PRIME COAT ยาง CSS – 1 จำนวน 5.520 ตัน - ยาง CRS – 2 จำนวน 6.072 ตัน - หิน ½ นิ้ว จำนวน 46 ลบ.ม. - ยาง CSS – IH จำนวน 1.656 ตัน - ยาง CSS – IH จำนวน 4.428 ตัน - หินฝุ่น จำนวน 20 ลบ.ม. - ปูนซีเมนต์ จำนวน 0.315 ตัน - สีเทอร์โมพลาสติก สีขาว (20 กก/ถุง) จำนวน 37 ถุง - สีเทอร์โมพลาสติก สีเหลือง (20 กก/ถุง) จำนวน 5 ถุง - ลูกแก้วสะท้อนแสง (25 กก/ถุง) จำนวน 3 ถุง
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ สอบราคา ครั้งนี้

 
กำหนดยื่น สอบราคา ในวันที่ 26   สิงหาคม   2557 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ
กองพัสดุและทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และในวันที่ 9 กันยายน 2557 เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.00 น. ให้ยื่นซองสอบราคา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 10 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ซื้อ ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ้ด ในวันที่ 26 สิงหาคม 2557

ถึงวันที่ 8 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043519493 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศ ณ วันที่ 26   สิงหาคม พ.ศ.   2557
 
( นายมังกร ยนต์ตระกูล )
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
สำเนาถูกต้อง
( นางสาวณัฐนรี มนตรีชน )
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 7ว
พิมพ์เอกสารประกาศวันที่ 18  พฤศจิกายน  2561