( สำเนา )
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง   ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Natual Rubber Modified Asphat Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย อบจ.รอ.1048 อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด – อำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ (ช่วงบ้านกลาง ตำบลค้อใหญ่)
____________________________________________________
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะ ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Natual Rubber Modified Asphat Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย อบจ.รอ.1048 อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด – อำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ (ช่วงบ้านกลาง ตำบลค้อใหญ่)
ราคากลางของโครงการในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 3530000.00 บาท ( สามล้านห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน ) ซึ่งมีคุณลักษณะและมีรายละเอียดดังนี้
- ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 – 6.00 เมตร ระยะซ่อมสร้าง Natual Rubber Modified Asphat Concrete แบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ผิวทางกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง – เมตร ระยะทาง 500 เมตร ช่วงที่ 2 ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง – เมตร ระยะทาง 690 เมตร - ยาว 1,190.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,640.00 ตารางเมตร - ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 12/2559
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ ประกวดราคา ครั้งนี้

กำหนดการต่าง ๆ เพิ่มเติม สถานที่ยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ เปลี่ยนแปลงเป็น หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
กำหนดยื่น ประกวดราคา ในวันที่ 14   กันยายน   2559 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.00 น. ณ
และกำหนดเสนอราคา และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 23 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา จ้างก่อสร้าง ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 26 สิงหาคม 2559

ถึงวันที่ 6 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043519493 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศ ณ วันที่ 26   สิงหาคม พ.ศ.   2559
 
( นายมังกร ยนต์ตระกูล )
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
สำเนาถูกต้อง
( นางศิริพร แก้วคำสอน )
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 5
พิมพ์เอกสารประกาศวันที่ 18  พฤศจิกายน  2561