( สำเนา )
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง   จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมน้ำดื่ม
____________________________________________________
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะ จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมน้ำดื่ม
ราคากลางของโครงการในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 185000.00 บาท ( หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน ) ซึ่งมีคุณลักษณะและมีรายละเอียดดังนี้
- เจ้าหน้าที่ตำรวจ จำนวน 1,200 นาย จำนวน 2 มื้อ รวมเป็น 2,400 ชุด ๆ ละ 50 เป็นเงิน 120,000.-บาท - เจ้าหน้าที่ทหารประจำการท่าอากาศยาน ฯ จำนวน 210 นาย จำนวน 1 มื้อ รวมเป็น 210 ชุด ๆ ละ 50 เป็นเงิน 10,500.-บาท - เจ้าหน้าที่ทหาร (มูลนิธิสิริวัฒนาเซลเซียร์) จำนวน 240 นาย จำนวน 2 มื้อ ๆ เช้า 240 ชุด มื้อเที่ยง 150 ชุด รวมเป็น 390 ชุด ๆ ละ 50 เป็นเงิน 19,500.-บาท - เจ้าหน้าที่ทหาร (โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ) จำนวน 350 นาย จำนวน 2 มื้อ รวมเป็น 700 ชุด ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 35,000.-บาท
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ สอบราคา ครั้งนี้

กำหนดการต่าง ๆ เพิ่มเติม สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
กำหนดยื่น สอบราคา ในวันที่ 23   มกราคม   2558 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ถึงเวลา 15.30 น. ณ
และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 23 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา จ้างเหมาบริการ ได้ที่ กองพัสดุ ในวันที่ 23 มกราคม 2558

ถึงวันที่ 23 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043519493 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศ ณ วันที่ 23   มกราคม พ.ศ.   2558
 
( นายมังกร ยนต์ตระกูล )
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
สำเนาถูกต้อง
( นางดวงรัตน์ โสภารักษ์ )
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5
พิมพ์เอกสารประกาศวันที่ 20  ตุลาคม  2561