( สำเนา )
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง   ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ
____________________________________________________
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะ ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ
ราคากลางของโครงการในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 600000.00 บาท ( หกแสนบาทถ้วน ) ซึ่งมีคุณลักษณะและมีรายละเอียดดังนี้
รายละเอียดในการปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 3 โรงเรียน ดังนี้ ที่ รายการ จำนวน หน่วย โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม 1 ห้องธุรการ 1.1 ฝ้ายิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี ตร.ม. 100 1.2 ช่องแสงติดตายอลูมิเนียม ขนาด 0.80x1.0 ม. สังกะสีชา 6 มม. ชุด 2 1.3 หน้าต่างบานเลื่อน ขนาด 1.1x1.3 ม. กระจกสีชา 6 มม. ชุด 2 1.4 พัดลมแบบติดกระจก ขนาด 8 นิ้ว ชุด 2 1.5 ติดตั้ง หลอดไฟ (ใช้หลอดไฟเดิม) ดวง 6 ติดตั้งพัดลม (ใช้พัดลมเดิม) ตัว 2 ติดตั้งปลั๊กไฟฟ้า จุด 4 1.6 ประตูสวิงอลูมิเนียม ขนาด 0.90x2.0 ม. กระจกสีชา 6 มม. ชุด 2 1.7 สีพลาสติก (ทา 2 รอบ และทาสีรองพื้น 1 เที่ยว) ตร.ม. 60 2 ห้องวิชาการ 2.1 ฝ้ายิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี ตร.ม. 100 2.2 ช่องแสงติดตายอลูมิเนียม ขนาด 0.80x1.0 ม. สังกะสีชา 6 มม. ชุด 2 2.3 หน้าต่างบานเลื่อน ขนาด 1.1x1.3 ม. กระจกสีชา 6 มม. ชุด 4 2.4 พัดลมแบบติดกระจก ขนาด 8 นิ้ว ชุด 2 2.5 ติดตั้ง หลอดไฟ (ใช้หลอดไฟเดิม) ดวง 6 ติดตั้งพัดลม (ใช้พัดลมเดิม) ตัว 2 ติดตั้งปลั๊กไฟฟ้า จุด 4 2.6 ประตูสวิงอลูมิเนียม ขนาด 0.90x2.0 ม. กระจกสีชา 6 มม. ชุด 2 2.7 สีพลาสติก (ทา 2 รอบ และทาสีรองพื้น 1 เที่ยว) ตร.ม. 60 โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ 1 งานรื้อถอน 1.1 รื้อถอนหน้าต่างและประตูเดิม ชุด 32 2 งานติดตั้ง 2.1 หน้าต่างบานเปิด อลูมิเนียมสีชา ขนาด 1.1x1.4 ม. ชุด 2 กระจกสีชา 6 ม.ม. พร้อมอุปกรณ์ล็อคครอบชุด 2.2 หน้าต่างบานเปิด อลูมิเนียมสีชา ขนาด 1.1x2.1 ม. ชุด 1 กระจกสีชา 6 ม.ม. พร้อมอุปกรณ์ล็อคครอบชุด 2.3 หน้าต่างบานเปิด อลูมิเนียมสีชา ขนาด 1.1x1.6 ม. ชุด 7 กระจกสีชา 6 ม.ม. พร้อมอุปกรณ์ล็อคครอบชุด 2.4 หน้าต่างบานเปิด อลูมิเนียมสีชา ขนาด 1.1x2.8 ม. ชุด 4 กระจกสีชา 6 ม.ม. พร้อมอุปกรณ์ล็อคครอบชุด 2.5 หน้าต่างบานเปิด อลูมิเนียมสีชา ขนาด 1.1x3.0 ม. ชุด 7 กระจกสีชา 6 ม.ม. พร้อมอุปกรณ์ล็อคครอบชุด 2.6 หน้าต่างบานเปิด อลูมิเนียมสีชา ขนาด 1.1x3.7 ม. ชุด 10 กระจกสีชา 6 ม.ม. พร้อมอุปกรณ์ล็อคครอบชุด 2.7 ประตูบานพับเหล็ก ขนาด 2.0x2.2 ม. ชุด 1 พร้อมอุปกรณ์ล็อคครอบชุด โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม 1 อาคาร 3 เลขทะเบียน 040-51-3 จำนวน 2 ห้องเรียน 1.1 หน้าต่างบานเลื่อนกรอบอลูมิเนียมขาว ชุด 8 กระจกใสหนา 5 มม. ขนาด 1.00x1.80 ม. 1.2 ติดตั้งกระจกช่องแสงเดิมติดแทนบานเกร็ดโดยใช้ ช่อง 32 วงกบขนาด 7.0x1.00 ม. กระจกเขียวใส หนา 3 มม. อัดกรอบด้วยอลูมิเนียม 1.3 ติดตั้งกระจกช่องแสงเดิมติดแทนบานเกร็ดโดยใช้ ช่อง 32 วงกบขนาด 0.70x0.80 ม. กระจกเขียวใส หนา 3 มม. อัดกรอบด้วยอลูมิเนียม 1.4 ประตูบานแขวนกรอบอลูมิเนียมขาว กระจกเขียวใส ชุด 4 หนา 5 มม. ขนาด 1.00x2.00 ม. 1.5 ประตูบานแขวนกรอบอลูมิเนียมขาว กระจกเขียวใส ชุด 4 หนา 5 มม. ขนาด 1.10x1.80 ม. 1.6 ติดตั้งช่องแสงประตู กรอบอลูมิเนียมขาว กระจก ชุด 4 เขียวใส หนา 5 มม. ขนาด 0.80x1.00 ม. 1.7 พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ตร.ม. 128 1.8 ทำความสะอาดผนังภายใน ทาสีรองพื้นปูนเก่า ตร.ม. 134 พร้อมทาสีอะครีลิคภายใน 1.9 ทำความสะอาดผนังภายใน ทาสีรองพื้นปูนใหม่ พร้อมทาสีอะครีลิคภายใน ตร.ม. 80 1.10 ทุบผนัง พร้อมขนทิ้ง ตร.ม. 12 1.11 ติดตั้งขอบปูน ขนาด 0.05x0.10 ม. ตร.ม. 12
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ สอบราคา ครั้งนี้

 
กำหนดยื่น สอบราคา ในวันที่ 27   สิงหาคม   2557 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ
และในวันที่ 11 กันยายน 2557 เวลา 10.00 -10.30 น. ยื่นซองสอบราคาที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 12 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา จ้างก่อสร้าง ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ชุดละ 500.-บาท ในวันที่ 27 สิงหาคม 2557

ถึงวันที่ 10 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043519493 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศ ณ วันที่ 27   สิงหาคม พ.ศ.   2557
 
( นายมังกร ยนต์ตระกูล )
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
สำเนาถูกต้อง
( นางศิริพร แก้วคำสอน )
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 5
พิมพ์เอกสารประกาศวันที่ 19  มกราคม  2562