( สำเนา )
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง   สอบราคาจ้างรถยนต์ปรับอากาศ VIP โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ปี
____________________________________________________
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างรถยนต์ปรับอากาศ VIP โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ปี
ราคากลางของโครงการในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1728000.00 บาท ( หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน ) ซึ่งมีคุณลักษณะและมีรายละเอียดดังนี้
จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศเพื่อรับส่ง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ปี 2557 รายละเอียดดังนี้.- -รับส่ง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน 1,600 คน โดยเดินทางไปฝึกอบรมและศึกษาดูงานที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยแบ่งการเดินทางไปฝึกอบรมออกเป็น 5 รุ่น รายละเอียดดังนี้.- รุ่นที่ 1 (ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ถึง วันที่ 23 พฤษภาคม 2557) ประกอบด้วย.- 1.1. อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จำนวน 100 คน 1.2. อำเภอศรีสมเด็จ จำนวน 100 คน 1.3 อำเภอจังหาร จำนวน 100 คน รวมจำนวน 300 คน ใช้รถยนต์ปรับอากาศ จำนวน 6 คัน ระยะเวลา 3 วัน รุ่นที่ 2 (ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 ถึง วันที่ 28 พฤษภาคม 2557) ประกอบด้วย.- 2.1. อำเภอโพนทอง จำนวน 100 คน 2.2. อำเภอหนองพอก จำนวน 100 คน 2.3 อำเภอเมยวดี จำนวน 50 คน 2.4 อำเภอเชียงขวัญ จำนวน 50 คน รวมจำนวน 300 คน ใช้รถยนต์ปรับอากาศ จำนวน 6 คัน ระยะเวลา 3 วัน รุ่นที่ 3 (ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2557 ถึง วันที่ 3 มิถุนายน 2557) ประกอบด้วย.- 3.1. อำเภออาจสามารถ จำนวน 100 คน 3.2. อำเภอพนมไพร จำนวน 100 คน 3.3 อำเภอหนองฮี จำนวน 50 คน 3.4 อำเภอโพนทราย จำนวน 50 คน รวมจำนวน 300 คน ใช้รถยนต์ปรับอากาศ จำนวน 6 คัน ระยะเวลา 3 วัน รุ่นที่ 4 (ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน 2557 ถึง วันที่ 8 มิถุนายน 2557) ประกอบด้วย.- 4.1. อำเภอเสลภูมิ จำนวน 100 คน 4.2. อำเภอธวัชบุรี จำนวน 100 คน 4.3 อำเภอทุ่งเขาหลวง จำนวน 50 คน 4.4 อำเภอโพธิ์ชัย จำนวน 50 คน รวมจำนวน 300 คน ใช้รถยนต์ปรับอากาศ จำนวน 6 คัน ระยะเวลา 3 วัน รุ่นที่ 5 (ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน 2557 ถึง วันที่ 13 มิถุนายน 2557) ประกอบด้วย.- 5.1. อำเภอสุวรรณภูมิ จำนวน 100 คน 5.2. อำเภอเมืองสรวง จำนวน 50 คน 5.3 อำเภอจตุรพักตรพิมาน จำนวน 100 คน 5.4 อำเภอปทุมรัตต์ จำนวน 50 คน 5.5 อำเภอเกษตรวิสัย จำนวน 100 คน รวมจำนวน 400 คน ใช้รถยนต์ปรับอากาศ จำนวน 8 คัน ระยะเวลา 3 วัน
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ สอบราคา ครั้งนี้

 
กำหนดยื่น สอบราคา ในวันที่ 28   เมษายน   2557 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ
กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.30 - 10.00 น. ยื่นซองสอบราคาที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา จ้างเหมาบริการ ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 28 เมษายน 2557

ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043519493 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศ ณ วันที่ 28   เมษายน พ.ศ.   2557
 
( นายมังกร ยนต์ตระกูล )
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
สำเนาถูกต้อง
( นางศิริพร แก้วคำสอน )
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 5
พิมพ์เอกสารประกาศวันที่ 19  มกราคม  2562