( สำเนา )
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง   จัดซื้อถังบรรทุกน้ำ ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตร
____________________________________________________
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะ จัดซื้อถังบรรทุกน้ำ ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตร
ราคากลางของโครงการในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 650000.00 บาท ( หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน ) ซึ่งมีคุณลักษณะและมีรายละเอียดดังนี้
ลักษณทั่วไป เป็นถังบรรทุกน้ำขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตรและระบบสูบ-ส่งน้ำ จำนวน 1 ชุด พร้อม ถอดถังเดิมออกจากตัวรถและติดตั้งบนรถบรรทุกน้ำ 10 ล้อ มิตซูบิชิ รุ่น FN 515 ทะเบียน 81-1600 รอ. ถังบรรทุกน้ำ 1. ถังบรรจุน้ำทำด้วยเหล็กแผ่นหนา แข็งแรงทนทาน ขนาดไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร 2. มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตร 3. ด้านบนของถังมีช่องสำหรับลงทำความสะอาด (MANHOLE) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร พร้อมฝาปิดและเปิดจำนวน 2 ฝา และช่องระบายอากาศ 4. ภายในถังน้ำมีเหล็กกันกระแทก (BAFFLE PLATE) ไม่น้อยกว่า 2 ชุด แบ่งเป็น 3 ช่อง 5. มีทางดูดน้ำเข้าถังขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว พร้อมวาล์วปิด-เปิด 6. มีท่อระบายอากาศ/ท่อน้ำล้น มาตรวัดระดับน้ำในถังและส่วนประกอบอื่นมาตรฐานผู้ผลิต 7. มีทางจ่ายน้ำจากถัง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 ½ นิ้ว พร้อมวาล์วปิด-เปิด 8. ข้างถังทั้งสองด้านมีทางเดินกว้างไม่น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร ยาวตลอดแนวถัง ทำด้วยเหล็กดอกลายกันลื่น หนา 2.0 มิลลิเมตร ด้านบนถังมีราวจับทั้งสองข้าง ยาวตลอดแนวถัง 9. ถังน้ำที่ติดตั้งบนแชสซีรถยนต์ ใช้น็อตยึดที่ฐานรองรับน้ำหนักถังน้ำกับแชสซีรถยนต์หรือการเชื่อมยึดติดถาวร 10. มีชุดควบคุมการทำงาน ติดตั้งอยู่ด้านซ้าย-ขวา ของตัวรถ หรือด้านท้ายรถแล้ว แต่ความเหมาะสมตาม มาตรฐานผู้ผลิต 11. แชสซีรถ 81-1600 รอ. จุดที่มีสภาพชำรุดต้องทำการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี 12. หัวเก๋งรถ 81-1600 รอ. ปะผุพ่นสีใหม่ 13. มีท่อน้ำลัด (By Pass) ป้องกันสูบจ่ายชำรุด 14. มีบันไดเหล็กสำหรับขึ้นไปปฏิบัติงานควบคุมการฉีดแท่นปืนฉีดน้ำ ติดตั้งอยู่ด้านท้ายข้างซ้าย-ขวาหรือตาม ความเหมาะสมมาตรฐานผู้ผลิต 15.ชุดถังบรรทุกน้ำต้องผลิตจากโรงงานผู้ผลิตที่มีมาตรฐานโดยได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ออกแบบพัฒนา ผลิต/ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง จำหน่าย บริการ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาที่ ได้รับรอง มาตรฐาน มอก.9001 : 2008 หรือ ISO 9001:2008 16.โรงงานผู้ผลิตต้องได้รับประกอบกิจการโรงงานที่ได้รับ การรับรองจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด (เช่น รง.4,รง.2) พร้อมแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดง ในวันยื่นซอง ระบบท่อดูดน้ำ-ท่อส่งน้ำ 1.ท่อดูดน้ำจากแหล่งน้ำภายนอกขนาด 3 นิ้ว พร้อมติดตั้งระบบวาล์วเปิด-ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในรู น้ำผ่านไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว จำนวน 1 ชุด 2. ท่อจ่ายน้ำภายนอกขนาด 2.5 นิ้ว จำนวน 1 ชุด (ประกอบด้วยท่อส่งน้ำ จำนวน 2 ท่อ) พร้อมติดตั้ง ระบบวาล์วปิด-เปิด จำนวน 2 ชุด 3. ท่อจ่ายน้ำเข้าถังบรรจุน้ำขนาด 2.5 นิ้ว จำนวน 1 ชุด 4. ท่อจ่ายน้ำแท่นปืนฉีดน้ำขนาด 2.5 นิ้วพร้อมติดตั้งระบบวาล์วปิด-เปิด แบบบอลวาล์ว จำนวน 1 ชุด 5. ด้านข้างระหว่างหัวเก๋งและถังบรรจุน้ำ ติดตั้งชุดสเปรย์น้ำสำหรับใช้รดน้ำต้นไม้ พร้อมติดตั้งวาล์ว ปิด-เปิด ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว ติดตั้งด้านขวา จำนวน 1 ชุด 6. ด้านท้ายรถติดตั้งสเปรย์บาร์สำหรับพรมถนน พร้อมติดตั้งระบบวาล์วปิด-เปิด ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว จำนวน 1 ชุด 7.มีเซฟตี้วาล์วป้องกันแรงดันของน้ำเกิน เพื่อป้องกันปั้มน้ำชำรุด แท่นปืนฉีดน้ำ 1. แท่นปืนฉีดน้ำติดตั้งที่ด้านบนของถังบรรทุกน้ำหรือแล้วแต่ความเหมาะสมตามมาตรผู้ผลิต ทำด้วยเหล็กอย่างดี 2. สามารถหมุนฉีดน้ำในแนวนอนได้ไม่น้อยกว่า 360 องศา (ต่อเนื่องไม่สิ้นสุด) ปรับฉีดเป็นมุมต่ำลงได้ไม่น้อยกว่า 10 องศา และยกมุมเงยได้ไม่น้อยกว่า 80 องศา ระบบปั๊มน้ำสูบน้ำ 1. เป็นเครื่องสูบน้ำแบบ SELF PRIMING CENTRIFUGAL (แบบไม่ต้องล่อน้ำ) ขนาดท่อดูดและท่อส่งน้ำไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร/นาที ทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 400 ปอนด์/ตารางนิ้ว เรือนปั๊ม ทำจากอลูมิเนียมอัลลอย /เหล็กหล่อเกรดพิเศษ และใบพัดทำจากอลูมิเนียมอัลลอย /เหล็กหล่อเกรดพิเศษ 2. มีระบบถ่ายทอดกำลังขับเคลื่อนโดยตรงจากเพลาส่งกำลังของ P.T.O หรือ ตามมาตรฐานผู้ผลิต 3. เครื่องสูบน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไทย 4. ปั๊มน้ำผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 : 2008 หรือ มอก. 9001 : 2008 หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจดทะเบียน มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จากสำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ต้องมีเอกสารรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องสูบน้ำจากผู้ผลิตมาแสดงในวันยื่นซอง 5. ต้องแนบ CATALOG มีรายละเอียดแสดงประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำ (PERFORMANCE CURVE) โดยมีแค็ตตาล็อคมาแสดงในวันยื่นซอง ระบบสัญญาณไฟฉุกเฉินและเครื่องขยายเสียง 1. ไฟสัญญาณฉุกเฉินสีแดงติดตั้งบนหลังเก๋ง ทำงานด้วยหลอด LED จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐ หลอด สามารถปรับรูปแบบของการกระพริบได้ไม่น้อยกว่า 1 รูปแบบ ตามมาตรฐานผู้ผลิต 2. มีเครื่องขยายเสียงอิเล็กทรอนิกส์ไซเรนพร้อมไมโครโฟนสามารถขยายเสียงสัญญาณได้ และมีกำลังขยายไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ พร้อมลำโพงติดตั้งในที่เหมาะสม 3.ชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินและเครื่องขยายเสียงที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO/มอก. โดยมีเอกสารหลักฐานดังกล่าว มาแสดงในวันยืนซอง 4.ติดตั้งชุดไฟด้านท้ายรถเป็นสัญญาณไฟเบรกและไฟเลี้ยว หลอดไฟ ๒๔ โวลต์ ติดหลอดไฟเป็นแบบ LED ไม่น้อยกว่า ๑๐ ดวง ติดโคมไฟมีขนาดไม่น้อย ๑๖๐ มิลลิเมตร x ๑๑๐มิลลิเมตร x ๕๐ มิลลิเมตร เลนส์แบบ PMMA ตัวกรอบทำจากพลาสติก ABS เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงาน ที่ได้รับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO/มอก. โดยมีเอกสารหลักฐานดังกล่าว มาแสดงในวันยืนซอง อุปกรณ์ในการดับเพลิง 1. มีสายดูดน้ำแบบตัวหนอน pvc เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า3 นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า 12 เมตร พร้อมข้อต่อ จำนวน 2 เส้น 2. มีขันข้อต่อท่อสูบ จำนวน 2 ชุด 3. มีสายส่งน้ำดับเพลิงไม่มีตะเข็บ ถักทอด้วยเส้นใย (POLYESTER) ที่มีความเหนียวสูงสามารถทนต่อแรงดันของน้ำได้ มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 ½ นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า20 เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็ว จำนวน 2 ชุด 4. หัวฉีดดับเพลิงชนิดฉีดน้ำ เป็นลำตรงแบบสวมเร็ว ขนาดไม่น้อยกว่า 2 ½ นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า15 นิ้ว ชนิดทำด้วยทองเหลืองหรือชุปโครเมี่ยม จำนวน 1 ชุด (แยกจากหัวฉีดบนหลังคา) 5. หัวฉีดน้ำชนิดแบบปรับเป็นลำและฝอยได้ จำนวน 1 ชุด 6. หัวกะโหลก กรองผงพร้อมตระกร้อหวายใช้กับท่อดูด จำนวน 1 ชุด การพ่นสีและตราหน่วยงาน อื่นๆ 1. การพ่นสีมาตรฐานผู้ผลิต 2. การพ่นสีภายในถังบรรจุพ่นสีกันสนิม Epoxy หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 2 ชั้น 3. พ่นตราองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดไม่น้อยกว่า 18 ซม. พร้อมตัวอักษร “ องค์การ บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ” และรหัสพัสดุ ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ซม. บริเวณด้านข้างทั้ง 2 ข้าง หรือจุดที่เหมาะสม 4. กันชนด้านหน้าและด้านหลังให้ติดสติเกอร์ แดง-ขาว ชนิดสะท้อนแสง ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืน 5. ติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่ภายในห้องเก๋ง 6. หนังสือคู่มือการใช้ ระบบปั้มน้ำ จำนวน 1 เล่ม 7. หนังสือคู่มือการซ่อมบำรุง ปั้มน้ำ จำนวน 1 เล่ม 8. การรับประกัน ชุดถังน้ำและอุปกรณ์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ สอบราคา ครั้งนี้

 
กำหนดยื่น สอบราคา ในวันที่ 29   มีนาคม   2560 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ
กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และในวันที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 09.30 - 10.00น. ให้ยื่นซองสอบราคา ณ หอประชุมอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 19 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ซื้อ ได้ที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 29 มีนาคม 2560

ถึงวันที่ 12 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043519493 ในวันและเวลาราชการ
 
ประกาศ ณ วันที่ 29   มีนาคม พ.ศ.   2560
 
( นายมังกร ยนต์ตระกูล )
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
สำเนาถูกต้อง
( นางสาวสุนี วิริหา )
ตำแหน่ง เจ้าหน้าพนักงานพัสดุ 6ว
พิมพ์เอกสารประกาศวันที่ 19  มกราคม  2562