เมนูหลัก
   หน้าหลัก

 
หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

นายไกรศักดิ์ วรทัต
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด


 
 

นายประพันธ์ ศรีชะตา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นายชาติชาย ชมเชี่ยวชาญ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นายประเทือง เพชรโรจน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด


นางวิไล วรนาม
นายอุปกรณ์ ดีเสมอ
นางพรรณี ดลประสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
ผู้อำนวยการกองกิจการสภา อบจ.
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางโชติมา ฉัตรอุทัย
นายนัฐศักดิ์ สิงห์จานุสงค์
นางสาวอภิสรา คำวัฒน์
ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ
ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
ส.ต.อ.ทักษิณ พลเยี่ยม
นายศิริชัย สะอาด
นายชาติชาย ชมเชี่ยวชาญ

ผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
รองปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 

 
นางสาวภัทรภร จันทร์เสละ
นางบุญนิสา จันทร์โทภาส
 
รกน.หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
     
     
     
     
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป