เมนูหลัก
 


 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

O1

โครงสร้างหน่วยงาน

O2

ข้อมูลผู้บริหาร

O3

อำนาจหน้าที่

O4

แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

O5

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

O6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

O7

ข่าวประชาสัมพันธ์

O8

Q&A

O9

Social Network

Facebook

O10

แผนการดำเนินงานประจำปี เล่ม1 เล่ม2

O11

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

O12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

O13

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

O14

มาตรฐานการให้บริการ

O15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O16

ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

O17

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

O18

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O19

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O20

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O22

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

O23

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O24

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O25

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

O26

ช่องทางการับฟังความคิดเห็น

O27

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O28

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O29

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

O30

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O31

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

O32

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

O33

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป