หน้าหลัก
 


วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรที่กำหนดยุทธศาสตร์การฟื้นฟูสมรรถภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยในระยะเฝ้าระวังให้มีภาวะสุขภาพที่เท่าเทียมกับคนทั่วไป ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย100 % ภายในปี 2558
พันธกิจ
1.สนับสนุนการให้บริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการอย่างเสมอภาคและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
2.ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนารูปแบบเชิงระบบการบริการสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยในระยะเฝ้าระวังในจังหวัดร้อยเอ็ด ให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีประสิทธิภาพอย่างไม่มีเงื่อนไข
3.จัดบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการที่จำเป็นอย่างแท้จริงของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยในระยะเฝ้าระวังครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดร้อยเอ็ด
4.สนับสนุนพัฒนาศักยภาพด้านการฟื้นฟูสรรถภาพของคนพิการ ครอบครัวคนพิการ และชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการควบคู่กับหน่วยบริการในทุกระดับให้สามารถดูแลกันได้ในระยะยาว
กลยุทธ์
1.พัฒนาระบบข้อมูล โดยตั้งศูนย์ข้อมูลที่กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดและเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.พัฒนาระบบการเข้าถึงบริการของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยในระยะเฝ้าระวังขององค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกพื้นที่ในจังหวัดร้อยเอ็ด
3. ประเมินความพึงพอใจระบบบริหารจัดการกองทุนเพื่อชี้ให้เห็นว่าได้ตอบสนองต่อความต้องการขั้นพื้นฐานที่จำเป็นอย่างแท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย
4.ศึกษาวิจัยพัฒนากลยุทธ์ให้แปรผันตามความเป็นพลวัตรทางสังคมทั้งเขตเมืองและเขตชนบท รวมทั้งรายงานผลผ่านสื่อสาธารณะอย่างเป็นระบบ
เป้าประสงค์

  1. คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยในระยะเฝ้าระวัง ได้รับการบริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการได้อย่างเหมาะสมตามความจำเป็น ครอบคลุมทุกพื้นที่
  2. หน่วยบริการทุกระดับมีการพัฒนารูปแบบระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้สามารถจัดบริการที่ตอบสนองต่อความจำเป็นของคนพิการทุกประเภทของความพิการอย่างครอบคลุม
  3. มีเครือข่ายองค์กรคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยในระยะเฝ้าระวังที่มีศักยภาพ มีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยร่วมมือกับหน่วยบริการในพื้นที่
  4. ชุมชน หมู่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกิดกลไกเชื่อมต่อในการช่วยเหลือสนับสนุนและส่งเสริมผลักดันให้คนพิการได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างต่อเนื่อง
  5. มีระบบข้อมูลคนพิการที่ทันต่อเหตุการณ์ได้มาตรฐาน สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการได้ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน จังหวัด  และประเทศ

 


   
กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป