เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: ข่าวการประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด
  ผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานซ่อมสร้างผิวทาง โดยวิธี Pavement in-place Recycling    อ่าน (000000)  
ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ประกาศคัดเลือกผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานซ่อมสร้างผิวทาง โดยวิธี Pavement in-place Recycling ขอประกาศเพิ่มเติมดังนี้
 
  วันที่ : 24 ม.ค. 2561 10:24:49 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานซ่อมสร้างผิวทาง โดยวิธี Pavement in-place Recycling    อ่าน (000000)  
ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานซ่อมสร้างผิวทาง โดยวิธี Pavement in-place Recycling ขอประกาศเพิ่มเติม ดังนี้
 
  วันที่ : 24 ม.ค. 2561 10:24:03 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  สัญญาจ้างโครงการจ้างเหมาเครื่องขยายเสียงกลางแจ้งพร้อมอุปกรณ์ รหัสพัสดุ 462-55-0099 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    อ่าน (000003)  
สัญญาจ้างโครงการจ้างเหมาเครื่องขยายเสียงกลางแจ้งพร้อมอุปกรณ์ รหัสพัสดุ 462-55-0099 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
  วันที่ : 18 ม.ค. 2561 14:45:43 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  สัญญาจ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    อ่าน (000003)  
สัญญาจ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
  วันที่ : 18 ม.ค. 2561 14:44:07 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สาย อบจ รอ 1018 บ้านตาโฮม ตำบลขี้เหล็ก อำเภออาจสามารถ - บ้านเมืองสรวง ตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000009)
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สาย อบจ รอ 1018 บ้านตาโฮม ตำบลขี้เหล็ก อำเภออาจสามารถ - บ้านเมืองสรวง ตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 16 ม.ค. 2561 16:54:35 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศประกวดราคาจ้างบูรณะถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี (Pavement in Place Recycling ) สายบ้านปลาต้าว ตำบลจำปาขัน - ทางหลวง 202 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000007)
ประกาศประกวดราคาจ้างบูรณะถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี (Pavement in Place Recycling ) สายบ้านปลาต้าว ตำบลจำปาขัน - ทางหลวง 202 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 16 ม.ค. 2561 16:42:52 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ราคากลางโครงการบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี ( Pavement in Place Recycling) สายบ้านปลาค้าว ตำบลจำปาขัน - ท างหลวง 202 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000005)
เผยแพร่ราคากลางโครงการบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี ( Pavement in Place Recycling) สายบ้านปลาค้าว ตำบลจำปาขัน - ท างหลวง 202 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 16 ม.ค. 2561 14:52:12 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  แบบ ปปช.01 โครงการบูรณะถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านหนองคู ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร ? บ้านหนองบัว ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000004)
แบบ ปปช.001 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านหนองคู ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร ? บ้านหนองบัว ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 16 ม.ค. 2561 10:30:28 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ราคากลางในการจัดจ้างโครงการบูรณะถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านหนองคู ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร ? บ้านหนองบัว ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000005)
แบบสรุปผลการประมารณราคากลางค่าบำรุงรักษาทางเพื่อใช้เป็นราคากลางโครงการบูรณะถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านหนองคู ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร ? บ้านหนองบัว ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 16 ม.ค. 2561 10:27:38 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  โครงการบูรณะถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านหนองคู ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร ? บ้านหนองบัว ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000005)
1. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการบูรณะถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านหนองคู ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร ? บ้านหนองบัว ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  วันที่ : 16 ม.ค. 2561 10:23:07 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ยกเลิกประกาศประกวดราคาซ่อมสร้างทางลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านหนองคูณ ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี-บ้านตาเณร ตำบลจำปาขัน-ทางหลวง 202 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd    อ่าน (000005)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซ่อมสร้างทางลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านหนองคูณ ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี-บ้านตาเณร ตำบลจำปาขัน-ทางหลวง 202 อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  วันที่ : 15 ม.ค. 2561 15:20:01 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ยกเลิกประกาศประกวดราคาซ่อมสร้างทางลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ 1074 บ้านนาใหญ่-บ้านดงสวนผึ้ง ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน (000007)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซ่อมสร้างทางลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ 1074 บ้านนาใหญ่-บ้านดงสวนผึ้ง ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  วันที่ : 15 ม.ค. 2561 15:17:39 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างทางลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สายบ้านสูงยาง ตำบลคูเมือง - บ้านหนองตาด ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000006)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างทางลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สายบ้านสูงยาง ตำบลคูเมือง - บ้านหนองตาด ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 15 ม.ค. 2561 14:55:11 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านแคน ตำบลแคนใหญ่ - 215 อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000012)
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านแคน ตำบลแคนใหญ่ - 215 อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 12 ม.ค. 2561 11:28:30 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านดอนแตง ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย ? บ้านส้มโฮง ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000008)
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านดอนแตง ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย ? บ้านส้มโฮง ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 12 ม.ค. 2561 11:27:28 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป