เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: ข่าวการประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด
  เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง    อ่าน (000001)  
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านสวนจิก ตำบลสวนจิก - บ้านโคกกลาง ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  วันที่ : 09 ก.ค. 2563 15:28:16 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  แบบแปลน    อ่าน (000001)  
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านสวนจิก ตำบลสวนจิก - บ้านโคกกลาง ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 09 ก.ค. 2563 11:21:25 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ขอบเขตงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านสวนจิก ตำบลสวนจิก - บ้านโคกกลาง ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000001)  
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านสวนจิก ตำบลสวนจิก - บ้านโคกกลาง ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 09 ก.ค. 2563 11:20:45 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายละเอียดสูตรการคำนวณ หลักเกณฑ์ และวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญา แบบปรับราคาได้ (ค่า K)    อ่าน (000001)  
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านสวนจิก ตำบลสวนจิก - บ้านโคกกลาง ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 09 ก.ค. 2563 11:20:13 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง    อ่าน (000001)  
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านสวนจิก ตำบลสวนจิก - บ้านโคกกลาง ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 09 ก.ค. 2563 11:19:49 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ร่างประกาศโครงการส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน (000001)  
ร่างประกาศโครงการส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  วันที่ : 08 ก.ค. 2563 15:52:21 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ราคากลางโครงการส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน (000001)  
เผยแพร่ราคากลางโครงการส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  วันที่ : 08 ก.ค. 2563 15:51:17 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาฯ    อ่าน (000003)  
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3
 
  วันที่ : 08 ก.ค. 2563 10:01:51 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000002)
เผยแพร่สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 02 ก.ค. 2563 14:37:18 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนและกระเช้าไฟฟ้าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน (000004)
เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนและกระเช้าไฟฟ้าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  วันที่ : 01 ก.ค. 2563 14:24:27 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนและกระเช้าไฟฟ้าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน (000007)
ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนและกระเช้าไฟฟ้าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  วันที่ : 01 ก.ค. 2563 14:22:25 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุซ่อมบำรุงผิวทางลาดยางที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.รอ.    อ่าน (000013)
เผยแพร่ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุซ่อมบำรุงผิวทางลาดยางที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.รอ.
 
  วันที่ : 25 มิ.ย. 2563 15:21:05 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาซื้อขายอาหารเสริม(นม) โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ 1/2563    อ่าน (000011)
เผยแพร่สัญญาซื้อขายอาหารเสริม(นม) โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ 1/2563
 
  วันที่ : 25 มิ.ย. 2563 10:24:35 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ. รอ.1023 บ้านบะตะกา ตำบลหนองใหญ่ - บ้านคำนาดี ตำบลคำนาดี - อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000012)
เผยแพร่สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ. รอ.1023 บ้านบะตะกา ตำบลหนองใหญ่ - บ้านคำนาดี ตำบลคำนาดี - อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 23 มิ.ย. 2563 15:51:04 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลท์ คอนกรีต โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สายบ้านโพนทองน้อย ตำบลโพธิ์ืทอง - บ้านถนนชัย ตำบลนาอุดม อำภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000010)
เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลท์ คอนกรีต โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สายบ้านโพนทองน้อย ตำบลโพธิ์ืทอง - บ้านถนนชัย ตำบลนาอุดม อำภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 23 มิ.ย. 2563 10:53:51 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป