เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: ข่าวการประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านเป้า ตาบลหนองขาม - บ้านศาลา ตาบลอาจสามารถ อาเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000001)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านเป้า ตาบลหนองขาม - บ้านศาลา ตาบลอาจสามารถ อาเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ
 
  วันที่ : 19 ส.ค. 2562 10:04:44 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการบูรณะถนนผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายจากทางหลวง ๒๑๑๖ ? บ้านโสกแดงตาบลโพธิ์ทอง - บ้านนาหัวรัตน์ ตาบลสระนกแก้ว อาเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000000)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการบูรณะถนนผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายจากทางหลวง ๒๑๑๖ ? บ้านโสกแดงตาบลโพธิ์ทอง - บ้านนาหัวรัตน์ ตาบลสระนกแก้ว อาเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 
  วันที่ : 19 ส.ค. 2562 10:03:30 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านหนองเทิง ตาบลหนองแวง - ทางหลวงเลี่ยงเมือง ๒๓๒ อาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000000)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านหนองเทิง ตาบลหนองแวง - ทางหลวงเลี่ยงเมือง ๒๓๒ อาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ป
 
  วันที่ : 19 ส.ค. 2562 10:02:40 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณชานชาลาสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000004)  
เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณชานชาลาสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 15 ส.ค. 2562 14:25:28 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000005)  
เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 14 ส.ค. 2562 09:28:56 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการบูรณะถนนผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านคูดินทราย ตำบลทุ่งหลวง-ทางหลวง (สุวรรณภูมิ-สุรินทร์) อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน (000005)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการบูรณะถนนผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านคูดินทราย ตำบลทุ่งหลวง-ทางหลวง (สุวรรณภูมิ-สุรินทร์) อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  วันที่ : 13 ส.ค. 2562 15:43:29 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยาง Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวีธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.1006 บ้านหวายหลึม ตำบลพระเจ้า - บ้านไผ่ล้อม ตำบลเชียงขวัญ อำเภอเชียงชวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราค    อ่าน (000004)  
เผยแพร่ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยาง Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวีธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.1006 บ้านหวายหลึม ตำบลพระเจ้า - บ้านไผ่ล้อม ตำบลเชียงขวัญ อำเภอเชียงชวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราค
 
  วันที่ : 13 ส.ค. 2562 10:33:10 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยาง Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวีธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.1006 บ้านหวายหลึม ตำบลพระเจ้า - บ้านไผ่ล้อม ตำบลเชียงขวัญ อำเภอเชียงชวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท    อ่าน (000003)  
เผยแพร่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยาง Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวีธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.1006 บ้านหวายหลึม ตำบลพระเจ้า - บ้านไผ่ล้อม ตำบลเชียงขวัญ อำเภอเชียงชวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท
 
  วันที่ : 13 ส.ค. 2562 10:28:13 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างหก่อสร้างโดมหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000010)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างหก่อสร้างโดมหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 09 ส.ค. 2562 16:29:55 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างโดมหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์โรงเรียนทุ้งกุลาประชานุสรณ์ ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000006)
เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างโดมหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์โรงเรียนทุ้งกุลาประชานุสรณ์ ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 09 ส.ค. 2562 16:25:46 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000006)
ผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 09 ส.ค. 2562 16:22:21 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้สแตนเลส    อ่าน (000009)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้สแตนเลส
 
  วันที่ : 09 ส.ค. 2562 10:56:56 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านหัวหนองแวง ตำบลหนองแวง - ทางหลวงชนบท รอ 3017 อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก    อ่าน (000005)
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านหัวหนองแวง ตำบลหนองแวง - ทางหลวงชนบท รอ 3017 อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก
 
  วันที่ : 09 ส.ค. 2562 10:44:30 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากอาคารเกษตร ? อาคารอุตสาหกรรม    อ่าน (000003)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากอาคารเกษตร ? อาคารอุตสาหกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 
  วันที่ : 08 ส.ค. 2562 14:11:11 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกวดราคาจ้างโครงการบูรณะถนนผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.1063 บ้านกุดก่วง ตำบลวังสามัคคี - บ้านท่าสำราญ ตำบลสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน (000002)
ประกวดราคาจ้างโครงการบูรณะถนนผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.1063 บ้านกุดก่วง ตำบลวังสามัคคี - บ้านท่าสำราญ ตำบลสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  วันที่ : 08 ส.ค. 2562 08:21:23 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป