เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: กฎหมายน่ารู้ จากนิติกร อบจ.ร้อยเอ็ด
  พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๖๒    อ่าน (000000)  
พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๖๒
 
  วันที่ : 14 มิ.ย. 2562 15:28:57 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  มติ ครม วันที่ 14 พฤษภาคม 2562    อ่าน (000000)  
มติ ครม วันที่ 14 พฤษภาคม 2562
 
  วันที่ : 14 มิ.ย. 2562 09:52:13 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐    อ่าน (000000)  
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
 
  วันที่ : 12 มิ.ย. 2562 10:05:43 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  พระราชบัญญัติ การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘    อ่าน (000015)
พระราชบัญญัติ การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
 
  วันที่ : 10 พ.ค. 2562 15:19:53 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่น ปี2562 (ฉบับที่4)    อ่าน (000016)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่น ปี2562 (ฉบับที่4)
 
  วันที่ : 07 พ.ค. 2562 10:46:51 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติการรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่2) พ.ศ.2559    อ่าน (000020)
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติการรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่2) พ.ศ.2559
 
  วันที่ : 17 เม.ย. 2562 15:00:27 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ. 2559    อ่าน (000016)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ. 2559
 
  วันที่ : 17 เม.ย. 2562 14:58:26 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙    อ่าน (000018)
พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
 
  วันที่ : 17 เม.ย. 2562 14:56:42 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  พรบ.ความรับผิดทางละเมิด 2539    อ่าน (000016)
พรบ.ความรับผิดทางละเมิด 2539
 
  วันที่ : 17 เม.ย. 2562 14:55:59 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  พระราชบัญญัติ การเลือกตงั้สมาชกิสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒    อ่าน (000014)
พระราชบัญญัติ การเลือกตงั้สมาชกิสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
 
  วันที่ : 17 เม.ย. 2562 13:51:55 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2562)    อ่าน (000015)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2562)
 
  วันที่ : 17 เม.ย. 2562 13:33:59 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  พระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวดั (ฉบบัที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒    อ่าน (000007)
พระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวดั (ฉบบัที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒
 
  วันที่ : 17 เม.ย. 2562 13:31:33 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกสายงานผู้บริหาร    อ่าน (000081)
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกสายงานผู้บริหาร
 
  วันที่ : 28 พ.ย. 2561 13:37:51 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศขยายการให้บริการประชาชนในช่วงพักกลางวัน    อ่าน (000072)
ประกาศขยายการให้บริการประชาชนในช่วงพักกลางวัน
 
  วันที่ : 28 พ.ย. 2561 13:36:23 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศขยายเวลาการให้บริการประชาชนในช่วงพักกลางวันในการเก็บภาษี    อ่าน (000354)
ประกาศขยายเวลาการให้บริการประชาชนในช่วงพักกลางวันในการเก็บภาษี
 
  วันที่ : 17 ต.ค. 2560 14:09:34 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
1 2 Next
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป