เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: กฎหมายน่ารู้ จากนิติกร อบจ.ร้อยเอ็ด
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling)    อ่าน (000886)
จำนวน 5 โครงการ
 
  วันที่ : 23 ม.ค. 2557 09:27:09 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  โยกย้ายข้าราชการเพื่อความเหมาะสม...เจตนาแท้จริงหรืออำพราง    อ่าน (000996)
เมื่อกฎหมายเปิดช่องให้ข้าราชการการเมืองเข้ามามีบทบาทและอำนาจในการบริหารงานบุคคลของฝ่ายข้าราชการประจำได้
 
  วันที่ : 31 ต.ค. 2556 12:59:42 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ออกคำสั่งไม่ถูกต้อง...ไฉนเรียกให้คืนเงิน    อ่าน (000992)
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.114/2554 ออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่คืนเงินยืมทดรองจ่าย แล้วทำไมมีคำสั่งเรียกให้คืนเงินที่ได้รับไป
 
  วันที่ : 24 ต.ค. 2556 09:59:44 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  กำลังใจที่เกือบหลุดลอย (เงินรางวัลประจำปี)    อ่าน (000830)
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.445/2550 อะไร ? จะเกิดขึ้น หากบุคลากรในองค์กรรู้สึกท้อแท้ สิ้นหวังและทำงานตามหน้าที่ให้แล้วเสร็จไปวันๆ
 
  วันที่ : 24 ต.ค. 2556 09:50:07 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ความไม่เป็นธรรมในการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน    อ่าน (000938)
ความไม่เป็นธรรมในการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน
 
  วันที่ : 09 ต.ค. 2556 10:06:16 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เขียนใบเสนอราคา 2 ราคา ทำไม่ได้    อ่าน (000702)
เขียนใบเสนอราคา 2 ราคา ทำไม่ได้
 
  วันที่ : 09 ต.ค. 2556 09:57:24 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  การคุ้มครองความเชื่อโดยสุจริต(คำพิพากษา อ.๕๘/๒๕๕๔    อ่าน (000413)
การคุ้มครองความเชื่อโดยสุจริต(คำพิพากษา อ.๕๘/๒๕๕๔
 
  วันที่ : 23 ก.ย. 2556 14:59:50 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ค่าเช่าบ้าน สิทธิที่ไม่แตกต่าง    อ่าน (000386)
ค่าเช่าบ้าน สิทธิที่ไม่แตกต่าง
 
  วันที่ : 23 ก.ย. 2556 14:52:28 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐    อ่าน (000626)
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
 
  วันที่ : 10 ต.ค. 2555 17:37:46 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ    อ่าน (000559)
ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. ๒๕๕๐
 
  วันที่ : 10 ต.ค. 2555 17:26:59 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  แนวทางการปลับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรให้เป็นไปตามมาตรา 35 แห่ง พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542    อ่าน (003320)
แนวทางการปลับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรให้เป็นไปตามมาตรา 35 แห่ง พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542
 
  วันที่ : 26 มิ.ย. 2555 14:36:59 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (มท 0809.3/ว1259)    อ่าน (005499)
ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (มท 0809.3/ว1259)
 
  วันที่ : 05 มิ.ย. 2555 11:52:27 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  พรบ.กำหนดแผนและกระจายอำนาจปี ๔๒    อ่าน (000948)
พรบ.กำหนดแผนและกระจายอำนาจปี ๔๒
 
  วันที่ : 17 ก.พ. 2555 09:04:38 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  พ.ร.บ.การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง ปี ๒๕๔๓    อ่าน (000767)
พ.ร.บ.การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง ปี ๒๕๔๓
 
  วันที่ : 16 ก.พ. 2555 09:28:45 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2526    อ่าน (001070)
ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2526
 
  วันที่ : 16 ก.พ. 2555 09:26:59 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป