เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: ข่าวการประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด
  เผยแพร่ประกาศเชิญชวนโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพารา Cape Seal (โดยวิธี Pavement in place Recycling) สาย อบจ.รอ. ๑๐๕๗ บ้านหนองแคน ตำบลหนองแคน - บ้านโพนสูง ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000004)
เผยแพร่ประกาศเชิญชวนโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพารา Cape Seal (โดยวิธี Pavement in place Recycling) สาย อบจ.รอ. ๑๐๕๗ บ้านหนองแคน ตำบลหนองแคน - บ้านโพนสูง ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 30 ม.ค. 2562 14:26:30 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modified Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) บ้านหัวบ่อ ตำบลหนองไผ่ -ทางหลวง 2043 อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000002)
เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modified Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) บ้านหัวบ่อ ตำบลหนองไผ่ -ทางหลวง 2043 อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 30 ม.ค. 2562 11:08:02 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modified Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) บ้านโนนสบาย ตำบลดงครั่งใหญ่ - ทางหลวงชนบท รอ 3071 อำเภอเกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000002)
เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modified Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) บ้านโนนสบาย ตำบลดงครั่งใหญ่ - ทางหลวงชนบท รอ 3071 อำเภอเกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 30 ม.ค. 2562 11:05:45 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่รายละเอียดสูตรการคำนวณ หลักเกณฑ์ และวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK)    อ่าน (000002)
เผยแพร่รายละเอียดสูตรการคำนวณ หลักเกณฑ์ และวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK)โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.๑๐๔๑ บ้านคำแข้ ตำบลแวง - บ้านคำนาดี ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 30 ม.ค. 2562 09:52:22 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่แบบแปลนโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.๑๐๔๑ บ้านคำแข้ ตำบลแวง - บ้านคำนาดี ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000004)
เผยแพร่แบบแปลนโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.๑๐๔๑ บ้านคำแข้ ตำบลแวง - บ้านคำนาดี ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 30 ม.ค. 2562 09:51:43 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง    อ่าน (000002)
เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.๑๐๔๑ บ้านคำแข้ ตำบลแวง - บ้านคำนาดี ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 30 ม.ค. 2562 09:50:33 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete (โดยวีธี Pavement In-Place Recycling) อบจ.รอ ๑๐๔๑ บ้านคำแข้ ตำบลแวง - บ้านคำนาดี ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000001)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete (โดยวีธี Pavement In-Place Recycling) อบจ.รอ ๑๐๔๑ บ้านคำแข้ ตำบลแวง - บ้านคำนาดี ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ ๓
 
  วันที่ : 30 ม.ค. 2562 09:47:17 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบูรณะถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ. 1-0003 บ้านนางเตี้ย ตำบลคำไฮ - บ้านโพธิ์ชัย ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000000)
เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบูรณะถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ. 1-0003 บ้านนางเตี้ย ตำบลคำไฮ - บ้านโพธิ์ชัย ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 30 ม.ค. 2562 09:13:12 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี ( Pavement in PLace Recycling) สายลบ้านหน่อม ตำบลหน่อม - บ้านทองหลาง ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000004)
เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี ( Pavement in PLace Recycling) สายลบ้านหน่อม ตำบลหน่อม - บ้านทองหลาง ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 25 ม.ค. 2562 13:44:22 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พารแคปซีล โดยวิธ๊ ( Pavement in Place Recycling) สายบ้านหน่อม ตำบลหน่อม - บ้านทองหลาง ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000003)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พารแคปซีล โดยวิธ๊ ( Pavement in Place Recycling) สายบ้านหน่อม ตำบลหน่อม - บ้านทองหลาง ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 25 ม.ค. 2562 13:42:45 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สาย อบจ.รอ ๑๐๗๗ สายบ้านหนองบัว ตำบลน้ำคำ - บ้านหนองแล้ง ตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000003)
เผยแพร่ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สาย อบจ.รอ ๑๐๗๗ สายบ้านหนองบัว ตำบลน้ำคำ - บ้านหนองแล้ง ตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 24 ม.ค. 2562 15:54:03 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการบูรณะถนนคอนกรีต Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายรหัสทางท้องถิ่น รอ.ถ.1-0003 บ้านนางเตี้ย ต.คำไฮ - บ้านโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000003)
เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการบูรณะถนนคอนกรีต Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายรหัสทางท้องถิ่น รอ.ถ.1-0003 บ้านนางเตี้ย ต.คำไฮ - บ้านโพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 24 ม.ค. 2562 11:23:27 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกวดราคาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) บ้านเหล่าโนนทัน ตำบลหนองแก้ว - บ้านเปลือยน้อย ตำบลแคนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน (000003)
ประกวดราคาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) บ้านเหล่าโนนทัน ตำบลหนองแก้ว - บ้านเปลือยน้อย ตำบลแคนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอนิกส์ (e-bidding)
 
  วันที่ : 23 ม.ค. 2562 13:12:32 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) บ้านเหล่าโนนทัน ตำบลหนองแก้ว - บ้านเปลือยน้อย ตำบลแคนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000006)
ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) บ้านเหล่าโนนทัน ตำบลหนองแก้ว - บ้านเปลือยน้อย ตำบลแคนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 23 ม.ค. 2562 13:10:51 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย ทางหลวง 215 ? บ้านโนนสั้น ตำบลโนนรัง - บ้านหนองบัว ตำบลโนนตาล อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000003)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย ทางหลวง 215 ? บ้านโนนสั้น ตำบลโนนรัง - บ้านหนองบัว ตำบลโนนตาล อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  วันที่ : 21 ม.ค. 2562 11:05:29 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป