เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: ข่าวการประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    อ่าน (000041)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหว้ดร้อยเอ็ด จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก ทางหลวงหมายเลข 2043 ? บ้านสระทอง ตำบลสระแก้ว อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโสน ตำบลบ่อ
 
  วันที่ : 23 ส.ค. 2560 11:06:24 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีล (โดยวิธี Pavement in Place Recycling) สายบ้านโพนสะอาด ตำบลเหล่าหลวง ? ทางหลวงหมายเลข 214 อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000039)
1. ชื่อโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีล (โดยวิธี Pavement in Place Recycling) สายบ้านโพนสะอาด ตำบลเหล่าหลวง ? ทางหลวงหมายเลข 214 อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 2. งบประมาณ 10,180,000 บาท 3. ขนาดผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้าง 8.00 เมตร ยาว 180 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 7.00 เมตร ยาว
 
  วันที่ : 23 ส.ค. 2560 08:32:55 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีล (โดยวิธี Pavement in - Place Recycling) สายบ้านผำ ตำบลเมืองสรวง ? บ้านข่อย ? บ้านหนองหิน ตำบลหนองหิน ? ทางหลวงชนบท รอ.3063 อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000031)
1. ชื่อโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีล (โดยวิธี Pavement in - Place Recycling) สายบ้านผำ ตำบลเมืองสรวง ? บ้านข่อย ? บ้านหนองหิน ตำบลหนองหิน ? ทางหลวงชนบท รอ.3063 อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 2. งบประมาณ 10,200,000 บาท 3. ขนาดผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้าง 8.00 เมตร ยาว 1,630 เ
 
  วันที่ : 23 ส.ค. 2560 08:31:11 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคฟซีล (โดยวิธี Pavement in - Place Recycling) สาย อบจ.รอ.1039 บ้านดงแจ้ง ตำบลเหล่าน้อย ? บ้านสีเสียด ตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000033)
1. ชื่อโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคฟซีล (โดยวิธี Pavement in - Place Recycling) สาย อบจ.รอ.1039 บ้านดงแจ้ง ตำบลเหล่าน้อย ? บ้านสีเสียด ตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 2. งบประมาณ 12,370,000 บาท 3. ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 5,055 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
 
  วันที่ : 23 ส.ค. 2560 08:27:48 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ราคากลางโครงการจัดซื้อต้นดาวเรือง จำนวน 15,000 ต้น    อ่าน (000015)
ราคากลางโครงการจัดซื้อต้นดาวเรือง จำนวน 15,000 ต้น
 
  วันที่ : 22 ส.ค. 2560 19:14:36 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ราคากลางโครงการสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000017)
ราคากลางโครงการสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 22 ส.ค. 2560 19:12:44 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  หนังสือเรียนของโรงเรียนกีฬาองค์การบีิหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000018)
หนังสือเรียนของโรงเรียนกีฬาองค์การบีิหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 22 ส.ค. 2560 17:56:50 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ปรับปรุงสนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000015)
ปรับปรุงสนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 22 ส.ค. 2560 17:55:04 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ก่อสร้างทางระบายน้ำบริเวณหอพักโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000014)
ก่อสร้างทางระบายน้ำบริเวณหอพักโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 22 ส.ค. 2560 10:44:24 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 20 คัน    อ่าน (000012)
ราคากลางในการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 20 คัน
 
  วันที่ : 21 ส.ค. 2560 11:31:10 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ราคากลางจ้างเหมากำจัดของเสียขยะอันตรายตามโครงกรกิจกรรมรณรงค์การจัดการขยะอันตรายชุมชน จำนวน 6 ตัน    อ่าน (000024)
ราคากลางจ้างเหมากำจัดของเสียขยะอันตรายตามโครงกรกิจกรรมรณรงค์การจัดการขยะอันตรายชุมชน จำนวน 6 ตัน
 
  วันที่ : 17 ส.ค. 2560 15:11:00 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  จัดซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 1,299    อ่าน (000022)
จัดซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 1,299
 
  วันที่ : 17 ส.ค. 2560 14:56:36 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  จัดซื้อถุงยังชีพเพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ อุทกภัยในพื้นที่ตำบลนาแซงและตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000032)
จัดซื้อถุงยังชีพเพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ อุทกภัยในพื้นที่ตำบลนาแซงและตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 2,936 ชุด โดยวิธีพิเศษ
 
  วันที่ : 03 ส.ค. 2560 16:19:44 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้าง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟับติกซ์ และ พารา แคปซีล โดยวิธี (Pavement In Place Recycling) จำนวน 3 โครงการ    อ่าน (000039)
ระกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้าง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟับติกซ์ และ พารา แคปซีล โดยวิธี (Pavement In Place Recycling) จำนวน 3 โครงการ
 
  วันที่ : 03 ส.ค. 2560 15:13:40 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูล เรื่อง รายชื่อผุ้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้่าเสนอราคาซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกซืและพาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) จำนวน 3 โครงการ    อ่าน (000036)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูล เรื่อง รายชื่อผุ้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้่าเสนอราคาซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกซืและพาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) จำนวน 3 โครงการ
 
  วันที่ : 03 ส.ค. 2560 15:08:56 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป