เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: ข่าวการประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด
  แบบสรุปราคาค่าประมาณบำรุงรักษาทางเพื่อใช้เป็นราคากลาง    อ่าน (000009)
แบบสรุปราคาค่าประมาณบำรุงรักษาทางเพื่อใช้เป็นราคากลาง (ปร.4 - 5)โครงการซ่อมสร้างทางลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายทางหลวง 215 - บ้านร่องคำ ตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 03 เม.ย. 2561 15:54:22 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  แบบสรุปราคาค่าประมาณบำรุงรักษาทางเพื่อใช้เป็นราคากลาง    อ่าน (000005)
แบบสรุปราคาค่าประมาณบำรุงรักษาทางเพื่อใช้เป็นราคากลาง (ปร.4-5)โครงการซ่อมสร้างทางลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านโนนปลาเข็ง - บ้านเหล่าโพนงาม ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก - เขตพื้นที่อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 03 เม.ย. 2561 15:50:58 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง    อ่าน (000007)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ปปช.1) โครงการซ่อมสร้างทางลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านโนนปลาเข็ง - บ้านเหล่าโพนงาม ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก - เขตพื้นที่อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 03 เม.ย. 2561 15:49:47 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง    อ่าน (000005)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ปปช.1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านม่วงน้อย ตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ? ตำบลทับใหญ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
 
  วันที่ : 02 เม.ย. 2561 14:01:51 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  แบบสรุปราคาค่าประมาณบำรุงรักษาทางเพื่อใช้เป็นราคากลาง    อ่าน (000006)
แบบสรุปราคาค่าประมาณบำรุงรักษาทางเพื่อใช้เป็นราคากลาง (ปร.4-5)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านม่วงน้อย ตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ? ตำบลทับใหญ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
 
  วันที่ : 02 เม.ย. 2561 14:00:57 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สายบ้านหนองม่วงส้ม ตำบลโหรา -บ้านยางเฌอ ตำบลขี้เหล็ก อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000015)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สายบ้านหนองม่วงส้ม ตำบลโหรา -บ้านยางเฌอ ตำบลขี้เหล็ก อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 30 มี.ค. 2561 16:31:24 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิ วจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สายบ้านหนองม่วงส้ม ตำบลโหรนา -บ้านยางเฌอ ตำบลขี้เหล้ก อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000007)
เผยแพร่ราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิ วจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สายบ้านหนองม่วงส้ม ตำบลโหรา -บ้านยางเฌอ ตำบลขี้เหล้ก อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 30 มี.ค. 2561 16:28:42 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สาย อบจ รอ 1018 บ้านนหองตาโฮม ต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ-บ้านเมืองสรวง เขตเทศบาลเมืองสรวง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000006)
ระกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สาย อบจ รอ 1018 บ้านนหองตาโฮม ต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ-บ้านเมืองสรวง เขตเทศบาลเมืองสรวง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 30 มี.ค. 2561 16:25:23 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนล่าดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สายบ้านหนองตาโฮม ตำบลขี้เหล็ก อำเภออาจสามารถ -บ้านเมืองสรวง เขตตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000005)
เผยแพร่ราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนล่าดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สายบ้านหนองตาโฮม ตำบลขี้เหล็ก อำเภออาจสามารถ -บ้านเมืองสรวง เขตตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 30 มี.ค. 2561 16:11:01 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศเปลี่ยนแปลง ประกาศเชิญชวน จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย อบจ.รอ.1074 บ้านนาใหญ่ ตำบลนาใหญ่ - บ้านดงสวนผึ้ง ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd    อ่าน (000007)
ประกาศเปลี่ยนแปลง ประกาศเชิญชวน จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย อบจ.รอ.1074 บ้านนาใหญ่ ตำบลนาใหญ่ - บ้านดงสวนผึ้ง ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  วันที่ : 30 มี.ค. 2561 14:55:45 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ยกเลิกสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal สายบ้านยางกู่ ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000008)
ยกเลิกสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal สายบ้านยางกู่ ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 30 มี.ค. 2561 10:49:00 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ร่างประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านโนนดู่ ตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี - บ้านหนองเต่า ตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน (000007)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านโนนดู่ ตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี - บ้านหนองเต่า ตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  วันที่ : 29 มี.ค. 2561 16:00:35 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านท่าโพธิ์ ตำบลทุ่งเขาหลวง-บ้านค้อชา ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน (000006)
ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านท่าโพธิ์ ตำบลทุ่งเขาหลวง-บ้านค้อชา ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  วันที่ : 29 มี.ค. 2561 15:58:06 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านท่าโพธิ์ ตำบลทุ่งเขาหลวง-บ้านค้อชา ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน (000005)
เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านท่าโพธิ์ ตำบลทุ่งเขาหลวง-บ้านค้อชา ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  วันที่ : 29 มี.ค. 2561 15:56:10 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านโนนดู่ ตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี - บ้านหนองเต่า ตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน (000007)
เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านโนนดู่ ตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี - บ้านหนองเต่า ตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  วันที่ : 29 มี.ค. 2561 15:52:02 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป