เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: ข่าวการประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด
  แผยแพร่ร่างประกาศระกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.๑๐๑๘ บ้านหนองตาโฮม ตำบลขี้เหล็ก อำเภออาจสามารถ - บ้านเมืองสรวง เขตเทศบาลตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ    อ่าน (000004)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.๑๐๑๘ บ้านหนองตาโฮม ตำบลขี้เหล็ก อำเภออาจสามารถ - บ้านเมืองสรวง เขตเทศบาลตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดร
 
  วันที่ : 14 ม.ค. 2562 15:11:25 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000015)
เผยแพร่ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.๑๐๐๑ บ้านชุมดิน ตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน - บ้านโหง่ - บ้านสำโรง ตำบลบ้านดู่ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีป
 
  วันที่ : 10 ม.ค. 2562 15:46:32 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคำสูง ตำบลโคกสว่าง-บ้านหนองเหล็ก ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000012)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคำสูง ตำบลโคกสว่าง-บ้านหนองเหล็ก ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 10 ม.ค. 2562 14:14:23 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In Place Rececling) สายบ้านหนองแคน ตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี - บ้านดอนบ่อ ตำบลโพธิืชัย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000013)
เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In Place Rececling) สายบ้านหนองแคน ตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี - บ้านดอนบ่อ ตำบลโพธิืชัย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 09 ม.ค. 2562 14:36:56 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศเผยแพร่สัญญาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Asphaltic Concrte (โดยวิธี Pavement In Place Rececling) สายบ้านโพนทอง ตำบลเมืองบัว-บ้านโนนจาน ตำบลน้ำอ้อม อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดอ็ด    อ่าน (000012)
ประกาศเผยแพร่สัญญาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Asphaltic Concrte (โดยวิธี Pavement In Place Rececling) สายบ้านโพนทอง ตำบลเมืองบัว-บ้านโนนจาน ตำบลน้ำอ้อม อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดอ็ด
 
  วันที่ : 09 ม.ค. 2562 14:20:20 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  สัญญาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านเชียงใหม่ ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย-บ้านจุมจัง ต.อุ่มเม้า - บ้านโพธิ์ศรีสว่าง ต.โพธิ์ศรีสว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000017)
สัญญาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านเชียงใหม่ ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย-บ้านจุมจัง ต.อุ่มเม้า - บ้านโพธิ์ศรีสว่าง ต.โพธิ์ศรีสว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 09 ม.ค. 2562 09:07:04 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านสว่าง ต.ศรีสว่าง - บ้านโพนทอง ต.ท่าหาดยาว อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000014)
เผยแพร่สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านสว่าง ต.ศรีสว่าง - บ้านโพนทอง ต.ท่าหาดยาว อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 09 ม.ค. 2562 09:02:47 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านคำอุปราช ต.สว่าง - บ้านโคกกกม่วง ต.โคกกกม่วง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000018)
เผยแพร่สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านคำอุปราช ต.สว่าง - บ้านโคกกกม่วง ต.โคกกกม่วง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 09 ม.ค. 2562 09:00:05 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  แบบแปลนโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย ทางหลวง ๒๑๕ - บ้านโนนสั้น ตำบลโนนรัง - บ้านหนองบัว ตำบลโนนตาล อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000014)
แบบแปลนโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย ทางหลวง ๒๑๕ - บ้านโนนสั้น ตำบลโนนรัง - บ้านหนองบัว ตำบลโนนตาล อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 08 ม.ค. 2562 15:12:52 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000013)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย ทางหลวง 215 - บ้านโนนสั้น ตำบลโนนรัง - บ้านหนองบัว ตำบลโนนตาล อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่
 
  วันที่ : 08 ม.ค. 2562 15:11:37 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายละเอียดสูตรการคำนวณ หลักเกณฑ์ และวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK)    อ่าน (000012)
รายละเอียดสูตรการคำนวณ หลักเกณฑ์ และวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK) โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย ทางหลวง 215 - บ้านโนนสั้น ตำบลโนนรัง - บ้านหนองบัว ตำบลโนนตาล อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 08 ม.ค. 2562 15:10:48 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง และราคากลางในการจัดจ้าง    อ่าน (000005)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างและราคากลางในการจัดจ้าง สร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย ทางหลวง 215 - บ้านโนนสั้น ตำบลโนนรัง - บ้านหนองบัว ตำบลโนนตาล อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 08 ม.ค. 2562 15:10:03 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแอสฟัลท์ติกซ์ คอนกรีต โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สาย อบจ รอ 1005 บ้่านผำ เทศบาลตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง -บ้านจ้อก้อ ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000010)
เผยแพร่สัญญาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแอสฟัลท์ติกซ์ คอนกรีต โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สาย อบจ รอ 1005 บ้่านผำ เทศบาลตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง - บ้านจ้อก้อ ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 02 ม.ค. 2562 16:47:33 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแอสฟัลท์ติกซ์ คอนกรีต โดยวิธ๊ (Pavement in Place Recycling) สายบ้านหนองม่วงส้ม ตำบลโหรา - บ้านยางเฌอ ตำบลขี้เหล็ก อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000009)
เผยแพร่สัญญาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแอสฟัลท์ติกซ์ คอนกรีต โดยวิธ๊ (Pavement in Place Recycling) สายบ้านหนองม่วงส้ม ตำบลโหรา - บ้านยางเฌอ ตำบลขี้เหล็ก อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 27 ธ.ค. 2561 14:00:55 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Para Asphaltic Conctrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านหนองบัวแดง ต.สระบัว-บ้านโนนโพธิ์ ต.โนนสง่า อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000010)
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Para Asphaltic Conctrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านหนองบัวแดง ต.สระบัว-บ้านโนนโพธิ์ ต.โนนสง่า อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 27 ธ.ค. 2561 10:20:33 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป