เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: ข่าวการประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด
  เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายทางหลวงชนบท 3032-บ้านน้ำคำ หมู่ที่ 3 ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000005)
เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายทางหลวงชนบท 3032-บ้านน้ำคำ หมู่ที่ 3 ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 27 มิ.ย. 2561 15:51:33 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล ดดยวิธี (Pavement in Place recycling) สาย อบจ รอ 1062 บ้านงิ้ว - บ้านดอนหวาย ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอ จังหวัดร้อยอ็ด    อ่าน (000007)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place recycling) สาย อบจ รอ 1062 บ้านงิ้ว - บ้านดอนหวาย ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 26 มิ.ย. 2561 14:10:36 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธั (Pavement in Place Recycling) สาย อบจ รอ 1062 บ้านงิ้ว - บ้านดอนหวาย ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000003)
เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธั (Pavement in Place Recycling) สาย อบจ รอ 1062 บ้านงิ้ว - บ้านดอนหวาย ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 26 มิ.ย. 2561 14:07:46 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สาย อบจ รอ 2009 บ้านหว่านไฟ ตำบลบ้านดู่ - บ้านหนองเรือ ตำบลหนองบัว อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อเอ็ด    อ่าน (000003)
เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สาย อบจ รอ 2009 บ้านหว่านไฟ ตำบลบ้านดู่ - บ้านหนองเรือ ตำบลหนองบัว อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อเอ็ด
 
  วันที่ : 26 มิ.ย. 2561 14:02:31 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาดไม่ต่ำกว่า 9 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน (000003)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาดไม่ต่ำกว่า 9 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  วันที่ : 26 มิ.ย. 2561 13:49:21 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน (000002)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  วันที่ : 26 มิ.ย. 2561 13:47:42 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลท์ติกซื คอนกรีต โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สายบ้านบ้านโคกสี -บ้านนาเจริญ ตำบลชุมพร -บ้านชมสะอาด ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดรอ้ยเอ็ด    อ่าน (000001)
ระกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลท์ติกซื คอนกรีต โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สายบ้านบ้านโคกสี -บ้านนาเจริญ ตำบลชุมพร -บ้านชมสะอาด ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดรอ้ยเอ็ด
 
  วันที่ : 25 มิ.ย. 2561 14:59:37 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลท์ติกซ์ คอนกรีต โดยวิธี (Pavement in PLace Recycling) สายบ้านโคกสี -บ้านนาเจริญ ตำบลชุมพร - บ้านชมสะอาด ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000002)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลท์ติกซ์ คอนกรีต โดยวิธี (Pavement in PLace Recycling) สายบ้านโคกสี -บ้านนาเจริญ ตำบลชุมพร - บ้านชมสะอาด ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 25 มิ.ย. 2561 14:56:38 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดรอ้ยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลทฺติกซ์ คอนกรีต โดยวิธ๊ (Pavement in Place Recycling) สายบ้านโนนสบาย ตำบลดงครั่งใหญ่ - ทสงหลวงชนบท รอ 3071 อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อเยอ็ด    อ่าน (000002)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดรอ้ยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลทฺติกซ์ คอนกรีต โดยวิธ๊ (Pavement in Place Recycling) สายบ้านโนนสบาย ตำบลดงครั่งใหญ่ - ทสงหลวงชนบท รอ 3071 อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อเยอ็ด
 
  วันที่ : 25 มิ.ย. 2561 11:59:37 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลท์ติกซ์ คอนกรีต โดยวิธ๊ (Pavement in Place Recycling) สายบ้านโนนสบาย ตำบลดงครั่งใหญ่ - ทางหลวงชนบท รอ 3071 อำเภอเกษตนวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000003)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลท์ติกซ์ คอนกรีต โดยวิธ๊ (Pavement in Place Recycling) สายบ้านโนนสบาย ตำบลดงครั่งใหญ่ - ทางหลวงชนบท รอ 3071 อำเภอเกษตนวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 25 มิ.ย. 2561 11:56:43 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกอกแก้ว ตำบลดงสิงห์ - บ้านโต้น ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน (000002)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกอกแก้ว ตำบลดงสิงห์ - บ้านโต้น ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  วันที่ : 25 มิ.ย. 2561 10:53:49 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกอกแก้ว ตำบลดงสิงห์ - บ้านโต้น ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน (000002)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกอกแก้ว ตำบลดงสิงห์ - บ้านโต้น ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  วันที่ : 25 มิ.ย. 2561 10:46:56 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  แผยแพร่สัญญาจ้างโครงการซื้อวัสดุซ่อมสร้างถนนลาดยาง ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000004)
แผยแพร่สัญญาจ้างโครงการซื้อวัสดุซ่อมสร้างถนนลาดยาง ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 25 มิ.ย. 2561 08:11:46 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  แบบแปลนประกอบแบบโครงการซ่อมสร้างทางลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย อบจ.รอ.1042 บ้านคำผักกูด ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง ? บ้านหนองตอ ตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000008)
แบบโครงการซ่อมสร้างทางลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย อบจ.รอ.1042 บ้านคำผักกูด ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง ? บ้านหนองตอ ตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 22 มิ.ย. 2561 14:55:25 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  แบบสรุปราคาค่าประมาณบำรุงรักษาทางเพื่อใช้เป็นราคากลาง (ปร.4-5)    อ่าน (000007)
แบบสรุปราคาค่าประมาณบำรุงรักษาทางเพื่อใช้เป็นราคากลาง (ปร.4-5)โครงการซ่อมสร้างทางลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย อบจ.รอ.1042 บ้านคำผักกูด ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง ? บ้านหนองตอ ตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 22 มิ.ย. 2561 14:53:47 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป