เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: ข่าวการประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด
  รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement in-Place Recycling สายอบจ.รอ.1079 บ้านหนองฟ้า ต.โพธิ์ทอง-บ้านสีเสียด ต.ศรีวิชัย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000030)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement in-Place Recycling สายอบจ.รอ.1079 บ้านหนองฟ้า ต.โพธิ์ทอง-บ้านสีเสียด ต.ศรีวิชัย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 06 ม.ค. 2560 10:02:13 หน่วยงานผู้ประกาศ : กองพัสดุ และทรัพย์สิน  
  กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement in-Place Recycling สายบ้านหนองแก่ง-บ้านวังยาว ตำบลพลับพลา อำเภอเขียงขวัญ -บ้านท่าสี ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000027)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement in-Place Recycling สายบ้านหนองแก่ง-บ้านวังยาว ตำบลพลับพลา อำเภอเขียงขวัญ -บ้านท่าสี ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 06 ม.ค. 2560 09:58:11 หน่วยงานผู้ประกาศ : กองพัสดุ และทรัพย์สิน  
  รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement in-Place Recycling สายบ้านหนองแก่ง-บ้านวังยาว ตำบลพลับพลา อำเภอเขียงขวัญ -บ้านท่าสี ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000024)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement in-Place Recycling สายบ้านหนองแก่ง-บ้านวังยาว ตำบลพลับพลา อำเภอเขียงขวัญ -บ้านท่าสี ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ
 
  วันที่ : 06 ม.ค. 2560 09:55:16 หน่วยงานผู้ประกาศ : กองพัสดุ และทรัพย์สิน  
  กำหนด วัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูลโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement in-Place Recycling สายบ้านอัคคะ ต.อัคคะคำ - บ้านโนนใหญ่-บ้านธาตุจอมศรี ต.คำผอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000018)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูลโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement in-Place Recycling สายบ้านอัคคะ ต.อัคคะคำ - บ้านโนนใหญ่-บ้านธาตุจอมศรี ต.คำผอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 06 ม.ค. 2560 09:50:13 หน่วยงานผู้ประกาศ : กองพัสดุ และทรัพย์สิน  
  รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement in-Place Recycling สายบ้านอัคคะ ต.อัคคะคำ - บ้านโนนใหญ่-บ้านธาตุจอมศรี ต.คำผอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000025)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement in-Place Recycling สายบ้านอัคคะ ต.อัคคะคำ - บ้านโนนใหญ่-บ้านธาตุจอมศรี ต.คำผอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 06 ม.ค. 2560 09:48:07 หน่วยงานผู้ประกาศ : กองพัสดุ และทรัพย์สิน  
  รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement in-Place Recycling สายบ้านราษฎร์ดำเนิน-บ.สุขสมบูรณ์-บ.นองขอนแก่น ต.คำนาดี-บ.นาอุ่ม ต.โพธิ์ทอง-ทางหลวง 2116 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000028)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement in-Place Recycling สายบ้านราษฎร์ดำเนิน-บ้านสุขสมบูรณ์-บ้านหนองขอนแก่น ตำบลคำนาดี-บ้านนาอุ่ม ตำบลโพธิ์ทอง-ทางหลวง
 
  วันที่ : 06 ม.ค. 2560 09:41:06 หน่วยงานผู้ประกาศ : กองพัสดุ และทรัพย์สิน  
  ประกาศผู้ค้าที่ชนะการประมูลโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000052)
ประกาศผู้ค้าที่ชนะการประมูลโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 21 ธ.ค. 2559 11:05:31 หน่วยงานผู้ประกาศ : กองพัสดุ และทรัพย์สิน  
  เรื่อง ยกเลิกประกาศประมูลจ้างประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In Place Recycling)    อ่าน (000053)
เรื่อง ยกเลิกประกาศประมูลจ้างประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In Place Recycling)
 
  วันที่ : 20 ธ.ค. 2559 12:00:58 หน่วยงานผู้ประกาศ : กองพัสดุ และทรัพย์สิน  
  ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานซ่อมสร้างผิวทางโดยวิธี Pavement In ? Place Recycling    อ่าน (000059)
ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ประกาศ ฉบับที่ ๒๔๗/๒๕๕๗ เรื่อง ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างซ่อมสร้างผิวทาง โดยวิธี Pavement In-place Recycling เพื่อขึ้นบัญชีและจัดทำทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคารับจ้างงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และให้ได้มาซึ่งงานที่มีคุณภาพ นั้น อ
 
  วันที่ : 16 ธ.ค. 2559 16:00:33 หน่วยงานผู้ประกาศ : กองพัสดุ และทรัพย์สิน  
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเรื่อง ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานซ่อมสร้างผิวทาง โดยวิธี Pavement in-Place Rycycling    อ่าน (000075)
ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ประกาศ ฉบับที่ ๒๔๗/๒๕๕๗ เรื่อง ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างซ่อมสร้างผิวทาง โดยวิธี Pavement In-place Recycling เพื่อขึ้นบัญชีและจัดทำทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคารับจ้างงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และให้ได้มาซึ่งงานที่มีคุณภาพ นั้น อ
 
  วันที่ : 08 ธ.ค. 2559 11:12:06 หน่วยงานผู้ประกาศ : กองพัสดุ และทรัพย์สิน  
  ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาและกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูล โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000077)
ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาและกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูล โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 02 ธ.ค. 2559 11:39:34 หน่วยงานผู้ประกาศ : กองพัสดุ และทรัพย์สิน  
  ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อกายอุปกรณ์เพื่อคนพิการจังหวัดร้อยเอ็ดปี2560    อ่าน (000073)
ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อกายอุปกรณ์เพื่อคนพิการจังหวัดร้อยเอ็ดปี2560 กองทุนมีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อรถนั่งคนพิการชนิดพับได้จำนวน 150 คัน สามล้อโยกแบบเปิดข้างและมีที่ล็อคล้อ จำนวน 100 คัน สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดดูในไฟล์แนบเอกสาร(PDF)
 
  วันที่ : 29 พ.ย. 2559 17:34:05 หน่วยงานผู้ประกาศ : สำนักปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด  
  เรื่อง การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด (สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอโพนทอง) โดยวิธีการประมูล    อ่าน (000078)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด (สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอโพนทอง) โดยวิธีการประมูล
 
  วันที่ : 02 พ.ย. 2559 08:34:52 หน่วยงานผู้ประกาศ : กองพัสดุ และทรัพย์สิน  
  กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมาประกอบอาหาร ของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000080)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมาประกอบอาหาร ของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 26 ต.ค. 2559 13:18:52 หน่วยงานผู้ประกาศ : กองพัสดุ และทรัพย์สิน  
  รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างเหมาประกอบอาหารของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000079)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างเหมาประกอบอาหารของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 26 ต.ค. 2559 13:17:02 หน่วยงานผู้ประกาศ : กองพัสดุ และทรัพย์สิน  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป