เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: ข่าวการประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วกำแพงสนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน (000012)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วกำแพงสนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 13 มีนาคม 2561
 
  วันที่ : 13 มี.ค. 2561 14:04:53 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง    อ่าน (000008)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ปปช.1) โครงการรั้วกำแพงสนามกีฬากลาง
 
  วันที่ : 13 มี.ค. 2561 12:00:16 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ราคากลางโครงการปรับปรุงรั้วกำแพงสนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000010)
ใบสรุปผลการประมาณราคางานอาคารเพื่อใช้เป็นราคากลางโครงการปรับปรุงรั้วกำแพงสนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด (ปร.5-ปร.4)
 
  วันที่ : 13 มี.ค. 2561 11:55:10 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สาย อบจ รอ 1052 บ้านนหองแก้ว ต.หนองแก้ว อ.เมือง - บ้านผือฮี ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000015)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สาย อบจ รอ 1052 บ้านนหองแก้ว ต.หนองแก้ว อ.เมือง - บ้านผือฮี ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 09 มี.ค. 2561 13:55:28 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี ( Pavement in Plae Recycling) สาย อบจ รอ1052 บ้านหนองแก้ว ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมือง - บ้านผือฮี ตำบลดงแดง อำเเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000009)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี ( Pavement in Plae Recycling) สาย อบจ รอ1052 บ้านหนองแก้ว ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมือง - บ้านผือฮี ตำบลดงแดง อำเเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 09 มี.ค. 2561 13:52:03 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สาย อบจ รอ 1076 บ้านหนอ งพุก ต.ขอนแก่น - บ้านเหล่าใหญ่ ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000011)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สาย อบจ รอ 1076 บ้านหนองพุก ต.ขอนแก่น - บ้านเหล่าใหญ่ ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 08 มี.ค. 2561 15:03:27 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recyclimg) สาย อบจ รอ 1076 บ้านหนองพุก ต.ขอนแก่น - บ้านเหล่าใหญ่ ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000010)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recyclimg) สาย อบจ รอ 1076 บ้านหนองพุก ต.ขอนแก่น - บ้านเหล่าใหญ่ ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 08 มี.ค. 2561 14:59:59 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.1027 บ้านนิคม ตำบลนิเวศน์ - บ้านดงบ้านนา เทศบาลตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน (000009)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.1027 บ้านนิคม ตำบลนิเวศน์ - บ้านดงบ้านนา เทศบาลตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  วันที่ : 08 มี.ค. 2561 12:48:26 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ร่างประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านโพนดวน ตำบลศรีสว่าง-บ้านปลาคูณ ตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน (000010)
ร่างประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านโพนดวน ตำบลศรีสว่าง-บ้านปลาคูณ ตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  วันที่ : 08 มี.ค. 2561 12:44:26 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านโพนดวน ตำบลศรีสว่าง-บ้านปลาคูณ ตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000008)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านโพนดวน ตำบลศรีสว่าง-บ้านปลาคูณ ตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 08 มี.ค. 2561 12:40:05 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.1027 บ้านนิคม ตำบลนิเวศน์ - บ้านดงบ้านนา เทศบาลตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000009)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.1027 บ้านนิคม ตำบลนิเวศน์ - บ้านดงบ้านนา เทศบาลตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 08 มี.ค. 2561 12:37:38 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศเผยแพร่สัญญาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลท์ติกซ์ คอนกรีต โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สายบ้านปลาค้าว ต.จำปาขัน - ทางหลวง 202 อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000011)
ประกาศเผยแพร่สัญญาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลท์ติกซ์ คอนกรีต โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สายบ้านปลาค้าว ต.จำปาขัน - ทางหลวง 202 อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 07 มี.ค. 2561 13:30:03 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศเผยแพร่สัญญาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สาย อบจ.รอ 1018 บ้านตาโฮม ตำบลขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ - บ้านเมืองสรวง ต.เมืองสรวง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000009)
ประกาศเผยแพร่สัญญาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling)สาย อบจ.รอ 1018 บ้านตาโฮม ตำบลขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ - บ้านเมืองสรวง ต.เมืองสรวง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 07 มี.ค. 2561 13:26:39 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธั ( Pavement in Place Recycling) สาย อบจ รอ.1001 บ้านขุมดิน ต.น้ำใส อ.จตุฯ - บ้านโหง่ - บ้านสำโรง ต.บ้านดู่ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด (ช่วงบ้านเหล่า    อ่าน (000010)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธั ( Pavement in Place Recycling) สาย อบจ รอ.1001 บ้านขุมดิน ต.น้ำใส อ.จตุฯ - บ้านโหง่ - บ้านสำโรง ต.บ้านดู่ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด (ช่วงบ้านเหล่า - บ้านแคน ต.แคนใหญ่ อ.เมือง )
 
  วันที่ : 07 มี.ค. 2561 13:21:40 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สาย อบจ รอ 1001 บ้านขุมดิน ตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน - บ้านโหง่ - บ้านสำโรง ตำบลบ้านดู่ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ( ช่วงบ้านเหล่า -บ    อ่าน (000009)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สาย อบจ รอ 1001 บ้านขุมดิน ตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน - บ้านโหง่ - บ้านสำโรง ตำบลบ้านดู่ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ( ช่วงบ้านเหล่า -บ้านแคน ตำบลแคนใหญ่ อำเภอเมือง )
 
  วันที่ : 07 มี.ค. 2561 13:14:11 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป