เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: ข่าวการประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด
  ราคากลางจ้างเหมากำจัดของเสียขยะอันตรายตามโครงกรกิจกรรมรณรงค์การจัดการขยะอันตรายชุมชน จำนวน 6 ตัน    อ่าน (000032)
ราคากลางจ้างเหมากำจัดของเสียขยะอันตรายตามโครงกรกิจกรรมรณรงค์การจัดการขยะอันตรายชุมชน จำนวน 6 ตัน
 
  วันที่ : 17 ส.ค. 2560 15:11:00 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  จัดซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 1,299    อ่าน (000030)
จัดซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 1,299
 
  วันที่ : 17 ส.ค. 2560 14:56:36 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  จัดซื้อถุงยังชีพเพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ อุทกภัยในพื้นที่ตำบลนาแซงและตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000040)
จัดซื้อถุงยังชีพเพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ อุทกภัยในพื้นที่ตำบลนาแซงและตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 2,936 ชุด โดยวิธีพิเศษ
 
  วันที่ : 03 ส.ค. 2560 16:19:44 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้าง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟับติกซ์ และ พารา แคปซีล โดยวิธี (Pavement In Place Recycling) จำนวน 3 โครงการ    อ่าน (000047)
ระกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้าง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟับติกซ์ และ พารา แคปซีล โดยวิธี (Pavement In Place Recycling) จำนวน 3 โครงการ
 
  วันที่ : 03 ส.ค. 2560 15:13:40 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูล เรื่อง รายชื่อผุ้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้่าเสนอราคาซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกซืและพาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) จำนวน 3 โครงการ    อ่าน (000045)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูล เรื่อง รายชื่อผุ้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้่าเสนอราคาซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกซืและพาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) จำนวน 3 โครงการ
 
  วันที่ : 03 ส.ค. 2560 15:08:56 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประมูลโครงการก่อสร้างหอพักนักเรียนโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000038)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประมูลโครงการก่อสร้างหอพักนักเรียนโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 02 ส.ค. 2560 13:56:16 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดจ้างซ่อมสร้างถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 2 โครงการ    อ่าน (000045)
รายชื่อผู้่ที่ชนะการประมูลโครงการจัดจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) จำนวน 2 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
  วันที่ : 31 ก.ค. 2560 09:02:28 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง เพื่อขึ้นบัญชีและจัดทำทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคารับจ้างงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000058)
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง เพื่อขึ้นบัญชีและจัดทำทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคารับจ้างงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และให้ได้มาซึ่งงานที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์ มีความพร้อมในด้านเครื่องมือเครื่องจักรต่าง ๆ มาปฏิบัติ
 
  วันที่ : 19 ก.ค. 2560 09:55:14 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดจ้างซ่อมสร้างถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 2 โครงการ    อ่าน (000049)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ 1. รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างฯ (ประกาศฯ ฉบับที่ 149/2560 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2560) 2. กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขในการประมูลฯ (ประกาศฯ ฉบับที่ 150/2560 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2560)
 
  วันที่ : 18 ก.ค. 2560 10:04:14 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างเหมาก่อสร้างหอพักนักเรียนโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูล    อ่าน (000058)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างเหมาก่อสร้างหอพักนักเรียนโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูล
 
  วันที่ : 14 ก.ค. 2560 12:01:50 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สายบ้านหนองโน ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด - บ้านนหองยัวทอง อ.กุฉินรายณ์ จ.กาฬสินธู    อ่าน (000058)
ราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแคปซีล โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สายบ้านหนองโน ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด - บ้านนหองยัวทอง อ.กุฉินรายณ์ จ.กาฬสินธู
 
  วันที่ : 07 ก.ค. 2560 11:41:10 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พารา แคปซีล โดยวิ๊ธี (Pavement in Place Recyclinเ) สายบ้านบุ่งเลิศ ต.บุ่งเลิศ -บ้านนหองสองห้อง ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000083)
ราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พารา แคปซีล โดยวิ๊ธี (Pavement in Place Recyclinเ) สายบ้านบุ่งเลิศ ต.บุ่งเลิศ -บ้านนหองสองห้อง ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 07 ก.ค. 2560 11:37:29 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  iราคากลาง ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลติืกซ์ คอนกรีต โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สายบ้านคุ้มเหนือ ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน - บ้านหนองห่าง ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000057)
iราคากลาง ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลติืกซ์ คอนกรีต โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สายบ้านคุ้มเหนือ ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน - บ้านหนองห่าง ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 07 ก.ค. 2560 11:34:20 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี PaveMent In Place Recycling) สายบ้านคำผักกูด ตำบลโพธิ์ศรีสว่าวง- บ้านโคกสมบูรณ์ ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000055)
ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี PaveMent In Place Recycling) สายบ้านคำผักกูด ตำบลโพธิ์ศรีสว่าวง- บ้านโคกสมบูรณ์ ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 06 ก.ค. 2560 16:04:55 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี PaveMent In Place Recycling) สาย อบจ.รอ. 2009 บ้านหว่านไฟ ตำบลบ้านดู่ - บ้านหนองเรือ ตำบลหนองบัว อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000065)
ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี PaveMent In Place Recycling) สาย อบจ.รอ. 2009 บ้านหว่านไฟ ตำบลบ้านดู่ - บ้านหนองเรือ ตำบลหนองบัว อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 06 ก.ค. 2560 16:02:39 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป