เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: ข่าวการประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด
  ประกาศ เรื่อง กำหนด วันเวลา และสถานที่ และเงื่อนไข โครงการจ้างจำนวน 5 โครงการ    อ่าน (000439)
ประกาศ เรื่อง กำหนด วันเวลา และสถานที่ และเงื่อนไข โครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement in Place Recycling จำนวน 5 โครงการ รายละเอียดดูในเอกสารไฟล์แนบ
 
  วันที่ : 18 ก.ย. 2555 15:53:07 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูล    อ่าน (000479)
ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูล โครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement in Place Recycling จำนวน 5 โครงการ รายละเอียด ในไฟล์เอกสารที่แนบ
 
  วันที่ : 18 ก.ย. 2555 15:49:27 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศรายชือผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูล    อ่าน (000492)
ประกาศรายชือผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลโครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement in Place Recycling รหัสสายทาง อบจ.รอ. 1080 จากทางหลวง หมายเลข 202 - บ้านแสนสี อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ บัดนี้คณะกรรมการดำเนินการประมูลการ
 
  วันที่ : 17 ก.ย. 2555 14:33:45 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศ กำหนดวันเวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูล    อ่าน (000603)
ประกาศ กำหนดวันเวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูล โครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Comcrete โดยวิธี Pavement in Place Recycling รหัสสายทาง อบจ.รอ.1080 จากทางหลวง หมายเลข 202 บ้านแสนสี อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 1.กำหนดวันเวลาสถานที่จัดประมูล วันที่ 20 ก.ย.
 
  วันที่ : 17 ก.ย. 2555 14:10:13 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete    อ่าน (000559)
ประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In ?Place Recycling) จำนวน 5 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดไฟล์แนบนี้
 
  วันที่ : 27 ส.ค. 2555 15:51:54 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 3 คัน ฉบับที่ 238/2555 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2555    อ่าน (000462)
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 3 คัน ฉบับที่ 238/2555 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2555 เนื่องจากการกำหนดคุณลักษระและรายละเ้อียดอุปกรณ์ของรถบรรทุก มีรายละเอียดทางเทคนิคที่สำคัญจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบที่จะต้องกำหนดให้ชัดเจนและครอ
 
  วันที่ : 09 ก.ค. 2555 11:09:01 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อเครื่องเจาะบ่อบาดาลระบบไฮดรอลิก ฉบับที่ 237/2555 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2555    อ่าน (000564)
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อเครื่องเจาะบ่อบาดาลระบบไฮดรอลิก ฉบับที่ 237/2555 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2555 เนื่องจากการกำหนดคุณลักษณะและรายละเอียดอุปกรณ์ของเครื่องเจาะบ่อบาดาลระบบไฮดรอลิค มีรายละเอียด...
 
  วันที่ : 09 ก.ค. 2555 11:04:45 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  สอบราคาซื้อหนังสือเรียนของโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม    อ่าน (000622)
สอบราคาซื้อหนังสือเรียนของโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม รายละเอียดดูที่ไฟล์แนบ หรือคลิกที่ดาวน์โหลด
 
  วันที่ : 12 มิ.ย. 2555 16:50:01 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  สอบราคาซื้อหนังสือโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์    อ่าน (000460)
สอบราคาซื้อหนังสือโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 
  วันที่ : 08 มิ.ย. 2555 15:23:22 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  รายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประมูลโครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrite โดยวิธี Pavement in Place Recycling จำนวน 3 โครงการ    อ่าน (000604)
1. โครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrite โดยวิธี Pavement in Place Recycling สายบ้านเมืองเปลือย - บ้านป่าเม้าใต้ ตำบลเมืองเปลือย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 2. โครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrite โดยวิธี Pavement in Place Recycling สายบ้านหนองแวง ต.หนองแวง
 
  วันที่ : 30 พ.ค. 2555 14:40:32 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประมูลจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกา 2555    อ่าน (000495)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประมูลจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกา 2555
 
  วันที่ : 15 พ.ค. 2555 16:44:37 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโคงการจ้างเหมาก่อสร้างโรงสูบนําพลังไฟฟ้าชนิดเเพลอยนำพร้อมอุปกรณ์พร้อมขยายเขตไฟฟ้า ตามเเบบ อบจ.รอ. เลขที่ ๓๓๐/๒๕๕๔ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    อ่าน (000478)
ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโคงการจ้างเหมาก่อสร้างโรงสูบนําพลังไฟฟ้าชนิดเเพลอยนำพร้อมอุปกรณ์พร้อมขยายเขตไฟฟ้า ตามเเบบ อบจ.รอ. เลขที่ ๓๓๐/๒๕๕๔ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
  วันที่ : 19 เม.ย. 2555 14:02:54 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประมูลโครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement in Place Recycling จำนวน 5 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    อ่าน (000713)
ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประมูลโครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement in Place Recycling จำนวน 5 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
  วันที่ : 29 มี.ค. 2555 09:37:38 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลโครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement in Place Rcycling จำนวน 5 โครงการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    อ่าน (000465)
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลโครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement in Place Rcycling จำนวน 5 โครงการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
  วันที่ : 23 มี.ค. 2555 10:44:30 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลโครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement in Place Recycling จำนวน 5 โครงการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    อ่าน (000533)
ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลโครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement in Place Recycling จำนวน 5 โครงการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
  วันที่ : 23 มี.ค. 2555 10:42:31 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป