เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: ข่าวการประกวดราคา อบจ.ร้อยเอ็ด
  เผยแพร่ราคากลาง แบบ บก.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย ทางหลวง ๒๑๕ - บ้านโนนสั้น ตำบลโนนรัง - บ้านหนองบัว ตำบลโนนตาด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000010)
เผยแพร่ราคากลาง แบบ บก.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย ทางหลวง ๒๑๕ - บ้านโนนสั้น ตำบลโนนรัง - บ้านหนองบัว ตำบลโนนตาด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 22 พ.ย. 2561 12:54:21 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการร้อยเอ็ดเมืองข้าวหอมมะลิโลก    อ่าน (000009)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเผยแพร่สัญญาจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการร้อยเอ็ดเมืองข้าวหอมมะลิโลก
 
  วันที่ : 22 พ.ย. 2561 12:51:25 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการร้อยเอ็ดเมืองข้าวหอมมะลิโลก    อ่าน (000009)
เผยแพร่สัญญาจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการร้อยเอ็ดเมืองข้าวหอมมะลิโลก
 
  วันที่ : 22 พ.ย. 2561 12:50:39 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย ทางหลวง ๒๑๕ - บ้านโนนสั้น ตำบลโนนรัง - บ้านหนองบัว ตำบลโนนตาด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธ    อ่าน (000013)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย ทางหลวง ๒๑๕ - บ้านโนนสั้น ตำบลโนนรัง - บ้านหนองบัว ตำบลโนนตาด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  วันที่ : 22 พ.ย. 2561 12:45:26 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ราคากลาง แบบ.บก โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.๑๐๑๙ บ้านหินกอง ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ - บ้านหนองอีดำ ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000012)
เผยแพร่ราคากลาง แบบ.บก โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.๑๐๑๙ บ้านหินกอง ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ - บ้านหนองอีดำ ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 22 พ.ย. 2561 12:44:52 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.๑๐๑๙ บ้านหินกอง ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ - บ้านหนองอีดำ ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย    อ่าน (000009)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ.๑๐๑๙ บ้านหินกอง ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ - บ้านหนองอีดำ ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 
  วันที่ : 22 พ.ย. 2561 12:43:35 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง    อ่าน (000012)
เผยแพร่สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง
 
  วันที่ : 22 พ.ย. 2561 09:27:29 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัีดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พารา แอสฟัลท์ติกซ์ คอนกรีต โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สาย อบจ รอ ๑๐๐๕ บ้านผำ เทศบาลตำบลเมืองสรวง -บ้านจ้อก้อ ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000013)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัีดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พารา แอสฟัลท์ติกซ์ คอนกรีต โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สาย อบจ รอ ๑๐๐๕ บ้านผำ เทศบาลตำบลเมืองสรวง -บ้านจ้อก้อ ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 21 พ.ย. 2561 16:20:51 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแอสฟัลท์ติกซ์ คอนกรีต โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สาย อบจ รอ ๑๐๐๕ บ้านผำ เทศบาลตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง -บ้านจ้อก้อ ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000010)
เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร พาราแอสฟัลท์ติกซ์ คอนกรีต โดยวิธี (Pavement in Place Recycling) สาย อบจ รอ ๑๐๐๕ บ้านผำ เทศบาลตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง -บ้านจ้อก้อ ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 21 พ.ย. 2561 16:17:33 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Asphaltic Conctrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านหนองบัวแดงน้อย ตำบลสระบัว-บ้านโนนโพธิ์ ตำบลโนนสง่า อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000010)
เผยแพร่ราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Asphaltic Conctrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านหนองบัวแดงน้อย ตำบลสระบัว-บ้านโนนโพธิ์ ตำบลโนนสง่า อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 21 พ.ย. 2561 10:17:29 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Asphaltic Conctrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านหนองบัวแดงน้อย ตำบลสระบัว - บ้านโนนโพธิ์ ตำบลโนนสง่า อำเภอปทุมรัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    อ่าน (000012)
เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Para Asphaltic Conctrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านหนองบัวแดงน้อย ตำบลสระบัว - บ้านโนนโพธิ์ ตำบลโนนสง่า อำเภอปทุมรัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  วันที่ : 20 พ.ย. 2561 16:18:33 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการบูรณะถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายอบจ.รอ.1055 บ้านสิงห์ไคล ต.เหล่าหลวง-บ้านโพนเงิน ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000010)
เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการบูรณะถนนลาดยางผิวจราจร Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายอบจ.รอ.1055 บ้านสิงห์ไคล ต.เหล่าหลวง-บ้านโพนเงิน ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 20 พ.ย. 2561 16:05:20 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่ราคากลาง, ประกาศเชิญชวนโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพารา Capew Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านหนองแคน ตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี - บ้านดอนบ่อ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000014)
เผยแพร่ราคากลาง, ประกาศเชิญชวนโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพารา Capew Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านหนองแคน ตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี - บ้านดอนบ่อ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 20 พ.ย. 2561 09:57:45 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง,ประกาศเชิญชวน โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพารา Asphaltic Conctrete (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) สาย อบจ.รอ. 1002 บ้านขุมดิน ตำบลน้ำใส - บ้านโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน จัวหวัดร้อยเอ็ด    อ่าน (000010)
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง, ประกาศเชิญชวน โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพารา Asphaltic Conctrete (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) สาย อบจ.รอ. 1002 บ้านขุมดิน ตำบลน้ำใส - บ้านโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน จัวหวัดร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 20 พ.ย. 2561 09:52:33 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
  เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานบนเส้นทางสายบ้านหนองสิม ต.นาแซง อ.เสลภูมิ - เขตตำบลโคกกกม่วง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด    อ่าน (000013)
เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานบนเส้นทางสายบ้านหนองสิม ต.นาแซง อ.เสลภูมิ - เขตตำบลโคกกกม่วง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
 
  วันที่ : 20 พ.ย. 2561 09:09:16 หน่วยงานผู้ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป