เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีล (โดยวิธี Pavement in Place Recycling) สายบ้านโพนสะอาด ตำบลเหล่าหลวง ? ทางหลวงหมายเลข 214 อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 23 ส.ค. 2560 08:32:55    อ่าน (000073)
             1. ชื่อโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีล (โดยวิธี Pavement in Place Recycling) สายบ้านโพนสะอาด ตำบลเหล่าหลวง ? ทางหลวงหมายเลข 214 อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 2. งบประมาณ 10,180,000 บาท 3. ขนาดผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้าง 8.00 เมตร ยาว 180 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 2,820 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 300 เมตร ช่วงที่ 4 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 500 เมตร รวมระยะทางยาว 3,800 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 25,480 ตารางเมตร ตามแบบเลขที่ อบจ.รอ. 124/2560 4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2560 5. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 1. นายนัฐศักดิ์ สิงจานุสงค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ 2. นายรัตนชัย สหวรรักษ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ 3. นายวุฒิศักดิ์ บุตนุ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
ไฟล์แนบ : Download
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป