เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : รองนายก อบจ.เปิดโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง
 
 • pic_news/1881_images_26_04_2018_21_25_20FB_IMG_1524752274758.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/00001881_images_27_04_2018_08_57_53FB_IMG_1524752271837.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/00001881_images_27_04_2018_08_57_53FB_IMG_1524752269096.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/00001881_images_27_04_2018_08_57_53FB_IMG_1524752265973.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/00001881_images_27_04_2018_08_57_53FB_IMG_1524752263039.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/00001881_images_27_04_2018_08_57_53FB_IMG_1524752260028.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/00001881_images_27_04_2018_08_57_53FB_IMG_1524752256691.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/00001881_images_27_04_2018_08_57_53FB_IMG_1524752253428.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/00001881_images_27_04_2018_08_57_54FB_IMG_1524752250441.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/00001881_images_27_04_2018_08_57_54FB_IMG_1524752247806.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/00001881_images_27_04_2018_08_58_4820180426_110020.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/00001881_images_27_04_2018_08_58_4920180426_105414.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/00001881_images_27_04_2018_08_58_4920180426_104436.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 26 เม.ย. 2561 21:19:45    อ่าน (000077)
             รองนายก อบจ.เปิดโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์แห่งความสุขขของประชาชน วันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณวัดอุทกวนาราม บึงมะอึ ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์แห่งความสุขของประชาชน โดยมีนายกิติศักดิ์ เลิศศิริรังสรรค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอโพนทอง นางสิรีนาถ เกิดเหมาะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และตัวแทนจากองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ สิบตำรวจเอกทักษิณ พลเยี่ยม ผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน ?ด้วยการจัดทำกิจกรรมขุดลอกวัชพืชบึงมะอึ ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีพื้นที่ 492 ไร่ 1งาน 30 ตารางวา ตามที่รัฐบาลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประชาชนและมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษาและต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้หน่วยงานราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยงานร่วมกับหน่วยงานราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสา จัดการบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน แก้ไขปัญหาน้ำท่วม และอื่น ๆ ซึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานกลางในการบูรณาการภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ร่วมเป็นจิตอาสาในการดำเนินโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และได้มอบหมายให้สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกแห่ง เพื่อพิจารณาคัดเลือกชุมชนต้นแบบเข้าร่วมโครงการจังหวัดละ 1 แห่ง โดยชุมชนต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการ จะต้องเป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิตริมน้ำ ตามริมคลอง หนองบึง ซึ่งไม่ใช่ลำน้ำหลัก เป็นชุมชนที่มีปัญหากับลำน้ำ เช่น น้ำเน่าเสีย ตื้นเขิน มีวัชพืช เป็นชุมชนที่มีความพอเพียงในการดำรงชีวิต สามารถบริหารจัดการลำน้ำตนเองได้ เป็นชุมชนที่มีจิตอาสาเข้มแข็ง มีการรวมกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่น ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในชุมชนเอง ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และองค์การบริหารส่วนตำบลสระนกแก้ว ได้นำคณะตรวจติดตามโครงการคณะที่ 10 จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามข้อมูลโครงการจากผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 และคณะตรวจติดตามโครงการ ให้คำแนะนำในการจัดทำโครงการและเห็นชอบพื้นที่ดำเนินโครงการจิตอาสาตามแนวทางที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และผู้แทนชุมชน ในพื้นที่เสนอ ดังนี้ ในวันนี้เพิ่อเป็นการขับเคลี่อนโครงการดังกล่าวให้เกิดเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น และเป็นการจัดกิจกรรมจิตอาสาในชุมชน ตามพระราชปณิธาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบลสระนกแก้ว ภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม ในพื้นที่อำเภอโพนทองทุกภาคส่วน จำนวน 2,000 คน จึงได้ร่วมจิตอาสากัน จัดทำกิจกรรมโครงการขุดลลอกวัชพืชบึงมะอึ ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ดขึ้นในวันนี้
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป