เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนตามศาสตร์พระราชา
 
 • pic_news/1936_images_17_05_2018_19_31_041010004.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1936_images_17_05_2018_19_31_041010005.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1936_images_17_05_2018_19_31_041010006.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1936_images_17_05_2018_19_31_041010008.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/1936_images_17_05_2018_19_31_051010009.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 17 พ.ค. 2561 19:30:47    อ่าน (000065)
             วันนี้ 17 พ.ค. 2561 เวลา 10.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผวจ.รอ. มอบหมายให้นายเลิศบุศย์ กองทอง รอง ผวจ.รอ. เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) และแถลงข่าวการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนตามศาสตร์พระราชาและผู้นำจิตอาสาประชารัฐเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ 2561 ซื่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2560 ณ ห้องประชุมประเสริฐสงคราม มณฑลทหารบกที่ 27 โดยมีพลตรีปฎิกรณ์ เอี่ยมลออ ผู้บัญชาการ มทบ.ที่ 27 นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ต.อ.สิงห์ทอง พลลา รองผบก.ภจว.ร้อยเอ็ด พ.อ.สำราญ เจริญวงค์เพชร รองผอ.กอ.รมน. ร้อยเอ็ด และตัวแทนสถาบันพระปกเกล้า ร่วมลงนามความร่วมมือของ 6 หน่วยงาน ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด มณฑลทหารบกที่ 27 กองกำลังรักษาความมั่นคงภาย ในจังหวัดร้อยเอ็ด กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด สถาบันพระปกเกล้าและองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดที่เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนงบประมาณ โดยในปีนี้ขยายกลุ่มเป้าหมายจากเดิมปี 2560 ที่ประกอบด้วยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยในปี 2561 ได้เพิ่มกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ปลัดหรือรองปลัดอปท. ประธานอสม ประธานกพสม.หรือประธานกอง ทุนบทบาทสตรี ประธานอปพร. ปราชญ์ชาวบ้านและกรรมการชุมชนเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด รวมทั้งสิ้น 2,829 คน โดยจะทำการอบรมทั้งหมด 10 รุ่นๆละ 2 วัน 1 คืน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้เรื่องศาสตร์พระราชา ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทย จิตอาสาประชารัฐ กฎหมายที่ผู้นำควรรู้และการป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติดในชุมชน
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป