เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : เผยแพร่รายละเอียดโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายจากทางหลวง ๒๑๑๖ - บ้านจุมจัง ตำบลอุ่มเม่า อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 14 มี.ค. 2562 15:25:12    อ่าน (000014)
             ๑. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ๒. ราคากลางในการก่อสร้าง ๓. รายละเอียดสูตรการคำนวณ หลักเกณฑ์ และวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK) ๔. รายละเอียดการคำนวณค่างานราคาต้นทุนต่อหน่วย ๕. แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่ ๒๑/๒๕๖๒
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป