เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : เชิญร่วมตอบแบบสอบถามในระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ประจำปี2562
 
  • pic_news/2630_images_01_05_2019_14_52_29messageImage_1556685863754.jpg

    Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 01 พ.ค. 2562 14:52:25    อ่าน (000060)
             เชิญร่วมตอบแบบสอบถามในระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ประจำปี2562 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ระบบ ITAS ตามQR-CODE นี้
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป