เมนูหลัก
   หน้าหลัก
 
 :: เรื่อง : นายก อบจ.ร้อยเอ็ด เปิดโครงการ ?การใช้พลังงานทดแทนเพื่อบริหารจัดการน้ำ?
 
 • pic_news/2256_images_12_10_2018_16_57_1243623030_1145059762309592_541855384755765248_n.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2256_images_12_10_2018_16_57_1243712402_1145060108976224_5925182009335873536_n.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2256_images_12_10_2018_16_57_1243723188_1145060112309557_4932541485850558464_n.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2256_images_12_10_2018_16_57_1243760024_1145059778976257_219804327286407168_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2256_images_12_10_2018_16_57_1343768544_1145059938976241_7357953764654841856_o.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2256_images_12_10_2018_16_57_1343879452_1145060075642894_183340767907938304_n.jpg

  Orange Fish
 • pic_news/2256_images_12_10_2018_16_57_1343823186_1145059928976242_2292156151032184832_o.jpg

  Orange Fish
  << อ่านทั้งหมด
  รายละเอียด : 12 ต.ค. 2561 16:56:50    อ่าน (000068)
             นายก อบจ.ร้อยเอ็ด เปิดโครงการ ?การใช้พลังงานทดแทนเพื่อบริหารจัดการน้ำ? วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารอุทยานการเรียนรูร้อยเอ็ด (TK PARK ROIET) นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการ ?การใช้พลังงานทดแทนเพื่อบริหารจัดการน้ำ? นางบุญนิสา จันโทภาส ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต เปิดเผยว่า ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ ของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งน้ำเป็นปัจจัยหลักในการทำการเกษตรกรรม ปัญหาหลักที่พบคือ เกษตรกรขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในการทำเกษตรกรรมอย่างเพียงพอ และต่อเนื่อง ตลอดทั้งปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้ดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลเป็นจำนวนมากให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งการใช้น้ำบาดาลดังกล่าวมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่เกษตรกรเจ้าของบ่อบาดาล จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายให้ถูกต้อง ดังนั้น จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการน้ำและการใช้น้ำบาดาลในการเกษตรกรรมอย่างถูกต้องจึงได้จัดทำโครงการ ?การใช้พลังงานทดแทนเพื่อบริหารจัดการน้ำ? ขึ้น มีผู้เข้ารับการอบรม 123 คน นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อาชีพประชาชนของประเทศไทยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นประเทศกสิกรรม มีการเพาะปลูกพืชพันธุ์ต่าง ๆ และผลผลิตทางการเกษตร ก็เป็นสินค้าส่งออกหลักของประเทศ ปัญหาหลักของการทำการเกษตรคือ การขาดแคลนน้ำ อันจะส่งผลให้ผลผลิตไม่มีคุณภาพ จนถึงไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้เลย ทำให้เกิดปัญหาสังคมต่าง ๆ ตามมา มีการทิ้งถิ่นฐานไปทำงานในเมืองใหญ่ น้ำ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักของการเกษตร รัฐบาลได้หาทางช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำ โดยการใช้พลังงานทดแทน โซล่าเซลล์ สำหรับพื้นที่ห่างไกลที่ไฟฟ้ายังไปไม่ถึง เพื่อนำมาบริหารจัดการน้ำ สูบน้ำจากแหล่งน้ำใต้ดิน หรือน้ำบาดาล ขึ้นมาเพื่อใช้ในการเกษตร การเพาะปลูกพืชพันธุ์ต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาด ทำให้ประชาชนมีรายได้ ลดปัญหาสังคมต่าง ๆ ที่จะตามมา จึงมอบให้กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต กองช่าง ดำเนินการหาทางที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จึงเชิญท่านมาร่วมรับฟังแนวทาง และความเป็นไปได้ที่จะได้มาซึ่งโซล่าเซลล์สำหรับทำการเกษตร เชื่อว่าทุกท่านที่มาวันนี้ มีบ่อบาดาลในไร่นาของตนเองอยู่แล้ว การอบรมในวันนี้จึงเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้ทุกท่านได้มีความรู้ความเข้าใจและร่วมกันนำความรู้ความเข้าใจและร่วมกันนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของตัวเอง
   
   หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-511-055 โทรสาร 043-511-110
E-mail : info@pao-roiet.go.th
      
เวปไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป
ขนาดหน้าจอ 1024*768 pixels ความเร็วอินเตอร์เน็ต 512 Kbps. ขึ้นไป